หลักสูตรการปกป้องเด็ก สำหรับเจ้าหน้าที่ – Field Office ICP

“นี่แน่ะบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์ ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล บุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบชายใดมีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อเขาตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมือง”
สดุดี 127:3-5

Continue reading


 หลักสูตรการปกป้องเด็ก โมดูลการเป็นปากเสียงแทนเด็ก – Advocacy Module for Parents

ในเวลานั้นเหล่าสาวกมาถึงและถามพระเยซูว่า ‘ใครเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์และพระองค์จึงเรียกเด็กคนหนึ่งให้มาหาพระองค์ และพูดว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านว่า จนกว่าท่านจะเป็นเหมือนเด็ก ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย’” มัทธิว 18: 1-5

Continue reading


 หลักสูตรการปกป้องเด็ก เรื่องที่เด็กควรรู้ – Topics for children

บอกเด็กๆ ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นพวกเขาแต่ละคน แต่พระองค์ทรงเห็นมากกว่าใบหน้า เส้นผม และเสื้อผ้า พระเจ้าทรงสร้างแต่ละคนอย่างมีเอกลักษณ์และทรงทราบแผนการที่มีต่อชีวิตของแต่ละคน ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้รู้จักความรักของพระเจ้าและแผนการที่มีต่อชีวิตของพวกเขามากขึ้น

Continue reading


 ชุดหนังสือเด็กและครอบครัวในพระคัมภีร์ เล่ม 5-การคุ้มครองเด็ก

 เหตุผลที่เด็กที่มีความเสี่ยงได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษนั้นได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนและถูกมอบหมายให้ได้รับการดูแลตลอดพระคัมภีร์  การศึกษาหนังสือเล่มที่ 5 ของชุดหนังสือ “เด็กและครอบครัวในพระคัมภีร์” จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าหัวใจของพระเจ้าถูกทำให้แตกสลายเมื่อเด็กๆต้องทนทุกข์ทรมาน  และหัวใจของเราเองต้องแตกสลายด้วยเช่นกัน

Continue reading


 การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม4-ความเป็นผู้นำและผลกระทบ

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลนี้คือการให้แนวคิดสำหรับสร้างแผนการดำเนินงานแบบครบวงจรภายในคริสตจักรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อปกป้องเด็ก

Continue reading


 การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม3-การช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลคือเพื่อจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อการตรวจสอบและการรายงานกรณีเมื่อเกิดการล่วงละเมิดทางเพศเด็กภายในชุมชน

Continue reading


 การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม2-การป้องกัน

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลนี้คือเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ  และเพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการปกป้องเด็กและวัยรุ่น  ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาเชิงลึกในทางปฏิบัติเพื่อการปกป้องเด็กและวัยรุ่น

Continue reading


 การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม1-หลักพื้นฐานตามพระคัมภีร์

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลนี้คือเพื่อให้ผู้นำคริสเตียนมีพื้นฐานทางพระคัมภีร์สำหรับการทำงานด้านการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและวัยรุ่น  และในการเดินไปพร้อม ๆ กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

Continue reading


 บทเรียนงานปกป้องเด็ก

บทเรียน หรือ สื่อสไลด์ประกอบการสอนต่อไปนี้ จัดทำขึ้นโดย เจ้าหน้าที่ปกป้องเด็ก ของมูลนิธิดรุณาทร เพื่อสอนเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิดรุณาทร ทั้งหมดมี 8 วิชา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ค่ะ

Continue reading


 เอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง

ทุกวันนี้เด็ก ๆ อยู่ท่ามกลางสถานการณ์เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในหลาย ๆ รูปแบบ ผู้ปกครองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกให้เด็ก รู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ซึ่งมีทักษะอยู่ 2 อย่างที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง คือ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการปฎิเสธ

Continue reading