เอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง

ทุกวันนี้เด็ก ๆ อยู่ท่ามกลางสถานการณ์เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในหลาย ๆ รูปแบบ ผู้ปกครองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกให้เด็ก รู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ซึ่งมีทักษะอยู่ 2 อย่างที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง คือ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการปฎิเสธ ก่อนที่เด็กจะนําตนเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง เด็กจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง หรือทักษะการตัดสินใจ

เราเรียกว่า “คําถาม 3 ข้อ” เพื่อประเมินว่า การกระทํานั้น หรือคําขอนั้น จะนําพาตนเองไปสู่อันตรายได้หรือไม่ โดยคําถาม 3 ข้อ ประกอบด้วย…

 

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> เอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง