เส้นทางสู่ฝันฉบับฉันเอง

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมที่มูลนิธิดรุณาทรทำร่วมกับคริสตจักรคู่สัญญา โดย
ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชน เข้าใจถึงคุณค่าในตนเอง ความชอบ ความถนัด คุณลักษณะและ
สิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อช่วยเยาวชนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สำคัญในชีวิต

Continue reading


 บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับพัฒนาการในการเจริญเติบโตของเด็ก การป้องกันโรคและการปฐมพยาบาล ตลอดจนการดูแลตนเองของแม่

Continue reading


 บทเรียนกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นบทเรียนสำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้สามารถปฏิบัติตนในบทบาทของแม่และการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเข้าใจและปลอดภัย

Continue reading


 หลักสูตรเสริม สำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

หลักสูตรเสริมสำหรับเด็ก 3-5 ขวบ มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ฉันเป็นคนพิเศษของพระเจ้า เรื่องราวของพระเจ้า เรื่องราวของฉัน และพระคัมภีร์

Continue reading


 สรุปการประเมินความพร้อมของคริสตจักรคู่สัญญา เรื่องการปกป้องเด็ก

จากการสุ่มตัวอย่างคริสตจักรคู่สัญญา จำนวน 81 แห่ง ในการ […]

Continue reading


 สรุปการวิจัย เรื่อง ภัยออนไลน์

ภัยออนไลน์ในเด็กวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรตระหนักและให้ความใส่ใจ ทีมวิจัยของคอมแพสชั่นจึงได้ทำการเก็บข้อมูลกับวัยรุ่นของเรา 2,000 กว่าคน และได้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็นที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชนอย่างเหมาะสม รวมถึงการปกป้องเด็กและเยาวชนของเราต่อไป

Continue reading