เส้นทางสู่ฝันฉบับฉันเอง

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมที่มูลนิธิดรุณาทรทำร่วมกับคริสตจักรคู่สัญญา โดย
ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชน เข้าใจถึงคุณค่าในตนเอง ความชอบ ความถนัด คุณลักษณะและ
สิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อช่วยเยาวชนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สำคัญในชีวิต

Continue reading


 การ์ตูนเรื่องราวของ พระเยซู

มีการเรียนรู้มากมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเจ้าและพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือ พระเยซู

นี่คือการ์ตูนที่คุณไม่ควรพลาด

Continue reading