หลักสูตรการปกป้องเด็ก เรื่องที่เด็กควรรู้ – Topics for children

วัตถุประสงค์
หลังจากที่จบบทเรียนนี้แล้ว เด็กจะสามารถ

  1. อธิบายได้ว่าความรักของพระเจ้าเป็นอย่างไรและมีค่าสาหรับพวกเขาอย่างไร
  2. อธิบายได้ว่าพระเจ้ามีแผนการอย่างไรต่อชีวิตของพวกเขาและแผนการนั้นสัมพันธ์กับแผนการที่มีต่อสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและมนุษย์ทั้งปวงอย่างไร
  3. พูดถึงพระประสงค์ของพระเจ้าสาหรับพวกเขาในเรื่องความปลอดภัย สันติสุข และการเจริญเติบโต

ดาวน์โหลด >> หลักสูตรการปกป้องเด็ก เรื่องที่เด็กควรรู้ - Topics for children