เอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง

ทุกวันนี้เด็ก ๆ อยู่ท่ามกลางสถานการณ์เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในหลาย ๆ รูปแบบ ผู้ปกครองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกให้เด็ก รู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ซึ่งมีทักษะอยู่ 2 อย่างที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง คือ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการปฎิเสธ

Continue reading


 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม

ผลต่อด้านกาย จิต สังคมของเด็ก

1.กลุ่มอาการในระยะวิกฤต เช่น กลัว วิตกกังวล ในบาง รายมีอาการทางกายเช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ อาเจียน ปัสสาวะบ่อย ใจเต้นแรง หน้าแดงหรือซีด หายใจเร็ว หายใจ ไม่อิ่ม เจ็บหน้าอก ตกใจง่าย มีความโกรธ ความเครียด อาการทุกข์ทรมานใจ (Trauma) ซึมเศร้ามีอาการแสดง ได้แก่ ท่าทางเสียใจ เฉยชา อารมณ์หงุดหงิด ร้องไห้บ่อย ปฏิเสธอาหาร เลี้ยงไม่โต เบื่ออาหาร หรือ กินมากขึ้น นํ้า หนักลด หรือ เพิ่มข้ึน นอนไม่หลับ หรือ หลับมาก ไม่ สนใจกิจวัตรประจําาวัน และส่ิงแวดล้อม อ่อนเพลียง่าย ไม่มี แรง แยกตัวออกจากกลุ่ม (Isolation) รู้สึกหมดหวัง ไม่มี

Continue reading


 คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน

การปกป้องเด็กจากการถูกทารุณกรรมและถูกล่วงละเมิด ทางเพศเป็นงานด้านหนึ่งที่มูลนิธิดรุณาทรมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน ให้คริสตจักรท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะความรู้ของตนเองเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อนําาทักษะความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ก่อนการเกิดเหตุ หรือใช้ตอบสนองเมื่อเกิดกรณีปัญหาของเด็กและเยาวชนในชุมชนตัวเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Continue reading


 [สื่อภาพพลิก] การสัมผัสที่ดี และการสัมผัสที่ไม่ดี

สื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้แก่เด็ก ให้รู้เท่าทันภัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและการค้ามนุษย์ และให้รู้วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ

Continue reading