หลักสูตรการปกป้องเด็ก โมดูลการเป็นปากเสียงแทนเด็ก – Advocacy Module for Parents

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก เด็ก คือบุคคลใดก็ตามที่อายุน้อยกว่า 18 ปี คานิยามนี้เป็นการระบุตามกฎหมาย ไม่ได้ละทิ้งคุณค่าของเด็กและแรงบันดาลใจที่เด็กมี เสียแต่อายุที่ยังน้อย ทาให้เด็กยิ่งเปราะบางและต้องการคนดูแลและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีอายุและความรับผิดชอบมากกว่าก็ต้องเป็นผู้ให้สิ่งต่างๆ ที่เด็กต้องการ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าตรัสถึงคุณสมบัติต่อไปนี้ ซึ่งเผยให้เห็นถึงความเชื่อที่พระองค์ปรารถนาให้เรามี:

ในเวลานั้นเหล่าสาวกมาถึงและถามพระเยซูว่า ‘ใครเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์และพระองค์จึงเรียกเด็กคนหนึ่งให้มาหาพระองค์ และพูดว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านว่า จนกว่าท่านจะเป็นเหมือนเด็ก ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย’” มัทธิว 18: 1-5

 

ดาวน์โหลด >>  หลักสูตรการปกป้องเด็ก โมดูลการเป็นปากเสียงแทนเด็ก - Advocacy Module for Parents