เกี่ยวกับเรา

ผู้จัดทำ

มูลนิธิดรุณาทร หรือ คอมแพสชั่น ประเทศไทย  มีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำพันธกิจเพื่อเด็กยากจนด้านการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมตามแนวทางคริสเตียนเพื่อให้เด็กยากจนเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการพัฒนาให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณธรรม นำไปสู่การค้นพบศักยภาพแท้จริงในตนเองจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นต่อไปได้

มูลนิธิดรุณาทร จะทำงานร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นที่มีนิมิตและเป้าหมายแบบเดียวกันในลักษณะของการเป็นคู่มิตร(partnership)  นอกจากนี้ยังร่วมงานเป็นพันธมิตรกับคริสตจักร ,NGOต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานในภาครัฐสำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้วย

รู้จักมูลนิธิดรุณาทรเพิ่มเติม   www.compassionth.com

ความมุ่งหมาย

เว็บไซต์ resource.compassionth.com จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งรวมของข้อมูล ความรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติ ที่มูลนิธิดรุณาทรใช้ในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมร่วมกับคริสตจักรคู่มิตรในปัจจุบัน เนื้อหาส่วนใหญ่จัดทำขึ้นโดยองค์กรคอมแพสชั่นสำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ โคโรราโด สปริงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย มูลนิธิดรุณาทร หรือ คอมแพสชั่น ประเทศไทย ได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย สำหรับหลักสูตรพัฒนาเด็กองค์รวมในแต่ละช่วงวัยก็มีการทดลองใช้และปรับให้เข้ากับบริบทในประเทศไทยก่อนนำไปใช้จริง  และส่วนใหญ่จะมีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในโครงการของเราให้เข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ และวิธีการใช้ก่อนที่จะนำไปใช้กับเด็กในโครงการ  

ในเว็บไซต์นี้ยังได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งอื่น ๆ ไว้ด้วย มีทั้งข้อมูลจาก NGO ที่เคยร่วมงานกัน  และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์อยู่แล้ว เนื้อหาหลายเรื่องให้ความรู้และแนวปฏิบัติแก่พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ครอบครัว ชุมชน โดยมุ่งนำประโยชน์ไปสู่เด็ก ๆ ในที่สุด

มูลนิธิดรุณาทร จึงมุ่งหมายให้เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เกิดประโยชน์ต่อผู้ดูแลเด็ก ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและผู้สนใจ โดยก่อให้เกิดการเรียนรู้ การนำไปใช้  นำการพัฒนาอย่างเหมาะสมไปสู่เด็กแต่ละช่วงวัย ขณะเดียวกันก็นำความปลอดภัยไปสู่ชีวิตของเด็กๆด้วย

“ ร่วมกันสร้างเด็ก ๆ ในวันนี้ ให้เติบโตขึ้นเป็นคนรุ่นใหม่ในสังคม ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและเต็มด้วยศักยภาพที่พร้อมจะเกื้อหนุนผู้อื่นและสังคมต่อไป”   

มูลนิธิดรุณาทร, 2559