การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

อกสารฉบับนี้ได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อหนุนใจให้ผู้ปกครอง และผู้ให้การดูแลเด็กได้กลับมาคิดใคร่ครวญถึงบทบาทของพวกเขาในชีวิตของเด็ก ๆ องค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดการพัฒนา และสวัสดิภาพของเด็ก คือ การมีส่วนร่วม อย่างจริงจังของผู้ปกครองซึ่งในสภาวะความยากจนขั้นรุนแรง สิ่งนี้อาจเป็นปัญหา เนื่องจากผู้ปกครองใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเลี้ยงดูครอบครัวให้มีชีวิตรอด ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาบางประการของความยากจนเพื่อที่ผู้ปกครองจะสามารถช่วยเหลือเด็กให้ไปถึงศักยภาพที่เขามีอย่างบริบูรณ์ได้

Continue reading


 เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ขอต้อนรับสู่แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฉบับนี้! คู่มือนี้ทำขึ้นสำหรับเยาวชนที่ต้องการทำงานร่วมกันเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา

ในแหล่งข้อมูลนี้มีกิจกรรมมากมายที่จะช่วยให้กลุ่มเยาวชนได้คิดถึงความต้องการและความฝันสำหรับอนาคตของตนเอง ซึ่งผู้อ่านสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับที่เรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้หรือสลับไปสลับมาก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อ่านเองว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด

Continue reading


 การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

คู่มือในการทำพันธกิจชุดนี้มีไว้ให้กับทั้งคริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นคู่สัญญากับคอมแพสชั่นโดยเฉพาะ และมุ่งส่งเสริมศักยภาพของคริสตจักรเหล่านั้นให้สามารถทำงานกับชุมชนและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ที่สำคัญมากเพราะคอมแพสชั่นตระหนักว่าพันธกิจของเรา (ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญกับเด็ก) เป็นภารกิจที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งหากถูกปล่อยปละละเลยก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการในอนาคตของเด็กในบั้นปลาย

Continue reading


 การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือน

การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือนคือ “เมื่อตลอดเวลาทุกคนมีอาหารที่เพียงพอและเป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Continue reading


 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

คำว่าภัยหมายถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดจากธรรมชาติหรือโดย นํ้ามือมนุษย์ เช่นแผ่นดินไหว, นํ้าท่วม, โรคระบาด, สงคราม,หรือการล่มสลายทางเศรษฐกิจ

Continue reading