คู่มือ-พ่อแม่กับลูกวัยรุ่น เล่มที่4 พ่อแม่สงสัย เคลีย คลายปัญหา

เมื่อลูกน้อยของคุณก้าวเข้าสู่ “วัยรุ่น” พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงพฤติกรรมเริ่มมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ปกครองอาจสงสัย และตั้งคําาถามกับตัวเอง “ฉันจะคุยกับลูกอย่างไรดี”, “อยากรู้จักเพื่อนของลูก แต่ไม่รู้จะบอกลูกอย่างไร”, “เอาใจใส่หรือพูดแค่ไหนดีนะ ลูกจึงจะไม่รําาคาญ” หนังสือเล่มนี้มีคําาตอบ…

Continue reading


 คู่มือ-พ่อแม่กับลูกวัยรุ่น เล่มที่3 พ่อแม่สื่อสารสุขรู้ทันตัวเอง

‘การสื่อสาร’ หรือ การพูดคุยโต้ตอบระหว่างกันด้วยคำพูด ท่ีดีและท่าทางที่เหมาะสมเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ครอบครัว มีความสุขพ่อแม่หลายคนอาจสงสัยว่า ทําไมเราคุยกับลูกวัยรุ่น ไม่รู้เรื่อง ท่านเคยลองสังเกตตัวเองหรือไม่ว่า ท่านใช้คําาพูดอย่างไร กับลูกวัยรุ่นเคยหรือไม่ ท่ีใช้คําพูดท่ีไม่ค่อยดี ดุด่าว่ากล่าวรุนแรง พูดประชดประชัน พูดด้วยความโกรธ โมโห พูดไปด่าไปด้วย เสียงดัง (ท่ีใครๆ แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่อยากฟัง)

Continue reading


 คู่มือ-พ่อแม่กับลูกวัยรุ่น เล่มที่2 พ่อแม่สดใสเข้าใจวัยรุ่น

‘วัยรุ่น’ (ช่วง 10-19 ปี) เป็นช่วงวัยที่มีความสดใส มากที่สุดช่วงหนึ่ง เปรียบเสมือนดอกไม้สีสันสดใสที่กําาลัง ผลิบาน ในขณะเดียวกันก็เป็นวัยที่มีความบอบบางมาก ที่สุด และต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษไม่ต่างจากตอนเป็น ลูกน้อยตัวเล็กๆ ซึ่งคนที่จะปกป้องและดูแลลูกวัยรุ่นของ เราได้ดีที่สุด ไม่ใช่ใครที่ไหน คือคนใกล้ตัวลูกที่สุดอย่าง ‘พ่อแม่’ นี่เอง

Continue reading


 คู่มือ-พ่อแม่กับลูกวัยรุ่น เล่มที่1 พ่อแม่สุขสันต์รู้ทันตัวเอง

ความสุขของลูกเมื่ออเติบโตเป็นวัยรุ่น คือได้ดําเนินชีวิตในแบบ ท่ีเขาถนัด และเลือกทางเดินด้วยตัวเอง พ่อแม่ที่มีความสุข คือพ่อแม่ ท่ีดูแลตัวเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพใจ เป็นเสาหลักท่ีพึ่งพิงและ ท่ีปรึกษาของลูก คอยสนับสนุนและแบ่งปันข้อคิดประสบการณ์ดีๆ ให้กับลูกยามท่ีเขาต้องการ….

เมื่อลูกเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่น พวกเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความคิด จนพ่อแม่หลายคนงงว่า ลูกน้อยตัวเล็กที่แสนจะติดพ่อแม่คนเดิมนั้นหายไปไหน พ่อแม่หลายคน รับมือไม่ทัน ไม่ได้เตรียมความพร้อมสําาหรับการปรับตัว และทําาความ เข้าใจกับธรรมชาติของวัยรุ่น ทําาให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา

Continue reading


 คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5ปีสำหรับผู้ปกครอง

หนังสือคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี สําาหรับผู้ปกครองเล่มนี้ ได้จัดทําาขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง ได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลเด็กทั้งเด็กปกติ ทั่วไป และเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในด้านการดูแล สุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมถึงการเฝ้าติดตาม ประเมิน พัฒนาการและสามารถใช้คู่มือเล่มนี้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยผ่านวิธีการเล่น การจัดกิจกรรมการพูดคุย การจัด บทบาทสมมติให้เด็กอย่างเหมาะสมตามวัยจะช่วยส่งเสริม

Continue reading


 คู่มือส่งเสริม EQ ในเด็ก

ความสำคัญของพ่อแม่หรือผู้ดูแลในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กครอบครัวและโรงเรียนถือเป็นสถาบันหลักในการสอนและปลกูฝังสิ่งท่ีดีงามแก่เด็กการที่พ่อแม่ หรือผ้ดูแลสร้างอีคิวแก่เด็กจึงเปรียบเสมือนพ่อแม่หรือผู้ดูแลได้มอบมรดกให้แก่เดก็ที่มีค่าย่ิงกว่าทรัพย์สิน เงินทอง โดยการสร้างชีวิตให้เด็ก พบความสาเร็จ และความสขุ ด้วยตัวเขาเอง

Continue reading


 คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ฉบับหญิงตั้งครรภ์

คู่มือโรงเรียนพ่อแมฉ่บับคุณแม่ตั้งครรภเ์ล่มนี้ เป็นคู่มือที่จัดทาขึ้นโดยนา สาระความรู้และขอ้ แนะนาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และส่งเสริม พัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ จนถึงการเตรียมตัวก่อนคลอด และการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลบุตร หลานให้มีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการสมวัย

Continue reading


 คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ฉบับเด็ก0-5ปี

คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ ฉบับ ลูกรักแรกเกิด-5 ปีเล่มนี้ เป็น คู่มือที่จัดทาขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ได้รับการ ประเมินในฉบับก่อน มีสาระความรู้และข้อแนะนาในการดูแลลูกน้อย ตั้งแต่ 1 เดือนจนถึง 5 ปีในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริม พัฒนาการตามวัย โปรแกรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารตามวัย เคล็ดลับการฝึกลูกน้อยหัดพูด การคัดกรองออทิสติก จนถึงการ เตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวใช้เป็น เครื่องมือในการดูแลบุตรหลานให้มีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการสมวัย

Continue reading


 คู่มือโรงเรียนพ่อแม่

ในการดำ เนินงานโรงเรียนพ่อแม่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กนั้นต้องมีการ ทํางานเป็นทีมร่วมกันในทุกระดับท้ังในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชมุชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบล คู่มือโรงเรียนพ่อแม่สำหรับ บุคลากรสาธารณสขุ เล่มนี้จึง ได้รวบรวมแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว และตัวอย่างรปูแบบการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่

Continue reading


 คู่มือพ่อแม่ฉบับแม่หลังคลอด

คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ ฉบับ คุณแม่หลังคลอดเล่มนี้ เป็นคู่มือที่จัดทาขึ้น โดยนาสาระความรู้และข้อแนะนาในการปฏิบัติตัวหลังคลอด เพื่อดูแลตนเองและ ทารกแรกเกิด รวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้คุณแม่ฟื้นตัวหลังคลอด ได้เร็ว และลูกน้อยเจริญเติบโต อย่างมีสุขภาพดี

Continue reading