หลักสูตรการปกป้องเด็ก สำหรับเจ้าหน้าที่ – Field Office ICP

“นี่แน่ะบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์ ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล บุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบชายใดมีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อเขาตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมือง”
สดุดี 127:3-5

Continue reading


 หลักสูตรการปกป้องเด็ก โมดูลการเป็นปากเสียงแทนเด็ก – Advocacy Module for Parents

ในเวลานั้นเหล่าสาวกมาถึงและถามพระเยซูว่า ‘ใครเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์และพระองค์จึงเรียกเด็กคนหนึ่งให้มาหาพระองค์ และพูดว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านว่า จนกว่าท่านจะเป็นเหมือนเด็ก ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย’” มัทธิว 18: 1-5

Continue reading


 หลักสูตรการปกป้องเด็ก เรื่องที่เด็กควรรู้ – Topics for children

บอกเด็กๆ ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นพวกเขาแต่ละคน แต่พระองค์ทรงเห็นมากกว่าใบหน้า เส้นผม และเสื้อผ้า พระเจ้าทรงสร้างแต่ละคนอย่างมีเอกลักษณ์และทรงทราบแผนการที่มีต่อชีวิตของแต่ละคน ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้รู้จักความรักของพระเจ้าและแผนการที่มีต่อชีวิตของพวกเขามากขึ้น

Continue reading


 คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิตอล

การแชร์รูปเด็กที่ไม่เหมาะสม  และการถูกตะล่อม  หรือล่อลวงโดยผู้ที่ไม่หวังดีเพื่อการล่วงละเมิดทางเพศ  ถึงแม้เด็กอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถในการใช้  อินเทอรเ์น็ต   แต่ผู้ใหญไม่ควรคาดหวังว่าเด็กจะสามารถ ปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงเหล่านี้ได้ เสมอไป

นี่คือ เหตผุลว่า   ทำไมเราถึงต้องส่งเสริมให้พ่อแม่  หรือผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจ  ได้พูดคุยกับเด็กและแนะนำ เพื่อ ให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  ภาคธุรกิจเอง  ก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะทำาให้ผลิตภัณฑ์  และการบริการของบริษัทมีความปลอดภัยสำาหรับลูกค้า  โดยเฉพาะเด็ก ๆ นอกจากนั้นภาคธุรกิจยังมีความ  เชี่ยวชาญและทรัพยากรที่สามารถนำามาใช้ในการ  ส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้

Continue reading


 เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่ตีก็ดีได้

การอบรมสั่งสอนลูกโดยการลงโทษเป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเป็นการละเมิดสิทธิของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับการเคารพ ให้เกียรติและปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ในประเทศไทย คนจำนวนมากยังมีความเชื่อที่ไมถูกต้องเกี่ยวกับการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างความเชื่อที่ไม่ถูกต้องยังมีอีกมากมาย ดังนี้….

Continue reading