บทเรียนงานปกป้องเด็ก

บทเรียน หรือ สื่อสไลด์ประกอบการสอนต่อไปนี้ จัดทำขึ้นโดย เจ้าหน้าที่ปกป้องเด็ก ของมูลนิธิดรุณาทร เพื่อสอนเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิดรุณาทร ทั้งหมดมี 8 วิชา  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ค่ะ

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิเด็ก Download
 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก Download
 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว Download
 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ Download
 ความผิดทางเพศ Download
 การกระทำผิดอาญากับเด็ก และการดำเนินการทางอาญา Download
 การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้อื่น Download
 การเยียวยาจิตใจที่มีบาดแผล Download