คู่มือฝึกอบรมการให้คำปรึกษาคุ่สมรส

ครอบครัวเป็ นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่ในการหล่อหลอม ขัดเกลา อบรมเลี้ยงดูให้ความรู้ความเอื้ออาทรความช่วยเหลือเกื้อกลู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัวเพื่อใหเ้ป็นบุคคลที่เป็นคุณภาพพร้อมที่จะเป็น พลังสำคัญในการทำงานอย่างสร้างสรรคให้แก่สังคม แต่ปัจจุบันพบว่าครอบครัวไทยต้องเผชิญกับสภาวะ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัย ภายในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ สังคม…

Continue reading


 คู่มือฝึกอบรมการให้คำปรึกษาคู่สมรส

ครอบครัวเป็นสถาบัน พื้นฐานที่เป็นหลัก สำคัญที่สุดของสังคม ทำ หน้าที่ในการหล่อหลอม ขัด เกลา อบรมเลี้ยงดูให้ความรู้ความเอื้ออาทรความช่วยเหลือเกื้อกลู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัวเพื่อให้เป็นบุคคลที่เป็นคุณภาพพร้อมที่จะเป็น พลังสำคัญในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ให้แก่สังคม แต่ปัจจุบัน พบว่าครอบครัวไทยต้องเผชิญกับ สภาวะ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัย ภายในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ

Continue reading