สรุปการประเมินความพร้อมของคริสตจักรคู่สัญญา เรื่องการปกป้องเด็ก

จากการสุ่มตัวอย่างคริสตจักรคู่สัญญา จำนวน 81 แห่ง ในการ […]

Continue reading


 สรุปการวิจัย เรื่อง ภัยออนไลน์

ภัยออนไลน์ในเด็กวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรตระหนักและให้ความใส่ใจ ทีมวิจัยของคอมแพสชั่นจึงได้ทำการเก็บข้อมูลกับวัยรุ่นของเรา 2,000 กว่าคน และได้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็นที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชนอย่างเหมาะสม รวมถึงการปกป้องเด็กและเยาวชนของเราต่อไป

Continue reading


 การส่งเสริมนิสัยรักหนังสือในเด็กอายุต่ำ 1 ปี

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ หนังสือ เพื่อเด็กได้ดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ ส่งเสริม นิสัยรัก หนังสือในเด็ก อายตำ่ กว่า 1 ปี ภายใต้โครงการหนังสือ เล่มแรก (Bookstart) คือ กระบวนการส่งเสริม ให้พ่อแม่ มีความสุขกับลูกน้อย โดยมีหนังสือเป็นสื่อสานสายใยใน ครอบครัว และสร้างพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่วัยเยาว์ นั่นหมายถึง ผู้ใหญ่ทุก คนพึงตระหนัก รู้ว่า “วัยเด็กเล็ก”

Continue reading


 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

จากการสุ่มตัวอย่างสารวจความคิดเห็นของเยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรคู่สัญญา จานวน 2,260 คน ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ต่างเข้าใจดีว่าการมาร่วมกิจกรรมนั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ในหลาย ๆ ครั้งก็ไม่สามารถมาร่วมได้ เพราะติดงานที่โรงเรียน งานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว และงานอื่น ๆ

Continue reading


 ทัศนคติของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปต่อเรื่องเพศศึกษา

ปัจจุบันทัศนคติทางเพศของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ หากไม่มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เยาวชนรู้จักการปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสมกับวัยทัศนคติเหล่านั้นสามารถชักนาไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ทางทีมวิจัยจึงได้มีการศึกษาทัศนคติต่อเรื่องเพศศึกษาของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในโครงการที่เป็นคู่สัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดวิธี แนวทางในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเยาวชน

Continue reading


 ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยของแต่ละคริสตจักรเริ่มจากที่ผู้นาคริสตจักรมีนิมิตและเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็ก ว่าเราควรเริ่มต้นการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อให้เด็กกาเนิดออกมามีชีวิตอย่างปลอดภัย มีการดูแลที่ถูกต้องจากพ่อแม่ผู้ปกครองและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ช่วงวัยนี้เป็นรากฐานของชีวิตที่มีคุณภาพและพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป การทางานพัฒนาในช่วงเด็กปฐมวัยจึงเป็นการพัฒนาบนฐานความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคริสตจักร ซึ่งฐานความสัมพันธ์นี้ส่งผลดีทั้งต่อการพัฒนาชีวิตของเด็ก

Continue reading