การปกป้องเด็ก

[สื่อภาพพลิก] การสัมผัสที่ดี และการสัมผัสที่ไม่ดี

สื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้แก่เด็ก ให้รู้เท่าทันภัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและการค้ามนุษย์ และให้รู้วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ (เพิ่มเติม…)

คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน

การปกป้องเด็กจากการถูกทารุณกรรมและถูกล่วงละเมิด ทางเพศเป็นงานด้านหน่ึงที่มูลนิธิดรุณาทรมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน ให้คริสตจักรท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะความรู้ของตนเองเพิ่มขึ้น อย่างเป็นระบบ เพื่อนําาทักษะความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ก่อนการเกิดเหตุ หรือใช้ตอบสนองเมื่อเกิดกรณีปัญหาของเด็กและ เยาวชนในชุมชนตัวเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ท้ังนี้การพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานปกป้องเด็ก จําาเป็นต้อง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าท่ีคริสตจักรที่ทําางานพัฒนาเด็ก ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก และตัวเด็กเอง รวมท้ังต้องมีเครื่องมือในการสื่อความรู้และขั้นตอน ในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นระบบ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด ความเข้าใจ และนําความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน

อันตรายในเด็กและการปฐมพยาบาล

ความปลอดภัยสําหรับเด็ก

-อย่าให้เด็กสวมถุงท่ีหน้าแล้วเดินไปเดินมา
– อย่าวางแจกันแก้ว ,กาน้ําร้อนไว้บนโต๊ะเตี้ย หรือ ในระยะที่เด็กเอื้อมมือถึง
– ห้ามเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ขวบข้ามถนนตามลําพังและ จูงมอื เด็กที่ต่ำกว่า อายุ 5 ขวบข้ามถนนเสมอ
– อย่าถือ ของร้อน ,ถ้วยกาแฟร้อน ๆ เหนือศีรษะเด็ก
-บ้านที่มีเด็กในวัยหัดเดินเตาะแตะ ไม่ควรใช้ผ้าปูโต๊ะ ที่มีชายให้เด็กดึงได้

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> อันตรายในเด็กและการปฐมพยาบาล

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม

ผลต่อด้านกาย จิต สังคมของเด็ก

1.กลุ่มอาการในระยะวิกฤต เช่น กลัว วิตกกังวล ในบาง รายมีอาการทางกายเช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ อาเจียน ปัสสาวะบ่อย ใจเต้นแรง หน้าแดงหรือซีด หายใจเร็ว หายใจ ไม่อิ่ม เจ็บหน้าอก ตกใจง่าย มีความโกรธ ความเครียด อาการทุกข์ทรมานใจ (Trauma) ซึมเศร้ามีอาการแสดง ได้แก่ ท่าทางเสียใจ เฉยชา อารมณ์หงุดหงิด ร้องไห้บ่อย ปฏิเสธอาหาร เลี้ยงไม่โต เบื่ออาหาร หรือ กินมากขึ้น นํา้า หนักลด หรือ เพิ่มข้ึน นอนไม่หลับ หรือ หลับมาก ไม่ สนใจกิจวัตรประจําาวัน และส่ิงแวดล้อม อ่อนเพลียง่าย ไม่มี แรง แยกตัวออกจากกลุ่ม (Isolation) รู้สึกหมดหวัง ไม่มี ทางออก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ รู้สึกไม่มี ใครรัก ไร้ค่า รู้สึกผิดอย่างมาก ความคิด การเคลื่อนไหว ช้าลง ในเด็กพบซนมากขึ้น สมาธิลดลง ตัดสินใจลําาบา- ทําาร้ายตัวเอง มีความคิดอยากตาย หรืออยากฆ่าตัวตาย

2.กลุ่มอาการในเรื่องของSelf ได้แก่ มีความรู้สึกเกี่ยว กับตนเองในทางลบ มีความยอมรับนับถือตนเองต่ำ (Low self esteem) ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง(Lacking of self confidence) การขาดรักมีอาการแสดงเช่นเรียกร้องความ สนใจอย่างมาก ในรูปแบบต่างๆ

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม

เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่ตีก็ดีได้

ความเข้าใจที่ไม่‹ถูกตŒ้องเกี่ยวกับการลงโทษเด็กด้Œวยความรุนแรง

การอบรมสั่งสอนลูกโดยการลงโทษเป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก (เพิ่มเติม…)

การสร้างสาวกแบบองค์รวม

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ (เพิ่มเติม…)

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ (เพิ่มเติม…)

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ (เพิ่มเติม…)

ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ EQ

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นคำศัพท์ใหม่ จะประเมินว่าคุณเข้าใจและจดัการอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตัวคุณอย่างไร และคณุใช้การสำนักรู้ทางอารมณ์เพื่อสร้างความสำเร็จในความ สัมพันธ์อย่างไร (เพิ่มเติม…)

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ (เพิ่มเติม…)

แนวคิด

หน้าต่าง4/14 เล่ม 2 – ที่ว่างสำหรับเด็ก และเยาวชน ในพันธกิจของพระเจ้า

ชุดหนังสือคู่มือทั้ง 3 เล่มนี้ได้รับการเรียบเรียงมาจากเอกสารต่างๆ และบทเรียนพระคัมภีร์ที่มีการนำเสนอไว้ในการประชุม การทำพันธกิจกับเด็กวัย 4-14 ปี (4/14 Window Missiology) ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013ที่กรุงโซล (เพิ่มเติม…)

[ภาษาKaren] ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก

โลกของเด็ก

1 ใน 3 ของประชาการกว่า 6พันล้านคนทั่วโลกเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขณะที่เด็กในประเทศที่กำลังพัฒนามีสัดส่วนเดกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชาการทั้งประเทศ (เพิ่มเติม…)

การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

 

ภัยพิบัติคืออะไร?
ภัยพิบัติมีองค์ประกอบสองประการ ดังนี้

ภัย (hazard)
คำว่าภัยหมายถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดจากธรรมชาติหรือโดย นํ้ามือมนุษย์ เช่นแผ่นดินไหว, นํ้าท่วม, โรคระบาด, สงคราม,หรือการล่มสลายทางเศรษฐกิจ

ภัยพิบัติ (disaster)
ภัยพิบัติคือภัยที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายซึ่งผู้คนไม่สามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

คนที่ล่อแหลมต่ออันตราย (vulnerable people)
คำว่าล่อแหลมต่ออันตรายนั้นใช้อธิบายคนที่น่าจะได้รับความทุกข์อย่างร้ายแรงจากการสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บหรือความตายที่เป็นผลมาจากภัย ยกตัวอย่างเช่น ความกดดันทาเศรษฐกิจอาจมีส่วนบังคับให้คนต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ที่อันตราย เช่น ในพื้นที่ตํ่าใกล้แม่นํ้าหรือชายฝั่งซึ่งเสี่ยงต่อนํ้าท่วม ปัจจัยความล่อแหลมต่ออันตรายบางอย่าง เช่น การเป็นคนชายขอบหรือเป็นคนที่ไม่มีเงินออมหรือเครดิตล้วนส่งผลร่วมกับภัยที่เกิดขึ้นทุกตัว ในขณะที่ปัจจัยบางตัวจะมีผลต่อภัยที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น เช่น การไม่มีเรือในภาวะนํ้าท่วม เป็นต้น

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>
Qavah การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ