การปกป้องเด็ก

อันตรายในเด็กและการปฐมพยาบาล

ความปลอดภัยสําหรับเด็ก

-อย่าให้เด็กสวมถุงท่ีหน้าแล้วเดินไปเดินมา
– อย่าวางแจกันแก้ว ,กาน้ําร้อนไว้บนโต๊ะเตี้ย หรือ ในระยะที่เด็กเอื้อมมือถึง
– ห้ามเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ขวบข้ามถนนตามลําพังและ จูงมอื เด็กที่ต่ำกว่า อายุ 5 ขวบข้ามถนนเสมอ
– อย่าถือ ของร้อน ,ถ้วยกาแฟร้อน ๆ เหนือศีรษะเด็ก
-บ้านที่มีเด็กในวัยหัดเดินเตาะแตะ ไม่ควรใช้ผ้าปูโต๊ะ ที่มีชายให้เด็กดึงได้

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> อันตรายในเด็กและการปฐมพยาบาล

[สื่อภาพพลิก] การสัมผัสที่ดี และการสัมผัสที่ไม่ดี

สื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้แก่เด็ก ให้รู้เท่าทันภัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและการค้ามนุษย์ และให้รู้วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ (เพิ่มเติม…)

คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน

การปกป้องเด็กจากการถูกทารุณกรรมและถูกล่วงละเมิด ทางเพศเป็นงานด้านหน่ึงที่มูลนิธิดรุณาทรมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน ให้คริสตจักรท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะความรู้ของตนเองเพิ่มขึ้น อย่างเป็นระบบ เพื่อนําาทักษะความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ก่อนการเกิดเหตุ หรือใช้ตอบสนองเมื่อเกิดกรณีปัญหาของเด็กและ เยาวชนในชุมชนตัวเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ท้ังนี้การพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานปกป้องเด็ก จําาเป็นต้อง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าท่ีคริสตจักรที่ทําางานพัฒนาเด็ก ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก และตัวเด็กเอง รวมท้ังต้องมีเครื่องมือในการสื่อความรู้และขั้นตอน ในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นระบบ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด ความเข้าใจ และนําความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน

คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิตอล

การแชร์รูปเด็กที่ไม่เหมาะสม  และการถูกตะล่อม  หรือล่อลวงโดยผู้ที่ไม่หวังดีเพื่อการล่วงละเมิดทางเพศ  ถึงแม้เด็กอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถในการใช้  อินเทอรเ์น็ต (เพิ่มเติม…)

เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่ตีก็ดีได้

ความเข้าใจที่ไม่‹ถูกตŒ้องเกี่ยวกับการลงโทษเด็กด้Œวยความรุนแรง

การอบรมสั่งสอนลูกโดยการลงโทษเป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก (เพิ่มเติม…)

การสร้างสาวกแบบองค์รวม

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ (เพิ่มเติม…)

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 6-8ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ (เพิ่มเติม…)

มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความความยากจน และเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม

บทเรียนเรื่อง “มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความยากจนและเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม” จะนำผู้เรียนให้มีโอกาสศึกษาในเชิงลึกถึงความหมายของความยากจน สาเหตุของความยากจน (เพิ่มเติม…)

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 19ปีขึ้นไป ปีที่2

หลักสูตรของวัยรุ่นนี้จะแบ่งตามช่วงวัย และเจาะจงเป็นเรื่องๆ เพื่อให้เหมาะกับวัยของเขา (เพิ่มเติม…)

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ (เพิ่มเติม…)

แนวคิด

[ภาษาไทย]ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก

โลกของเด็ก

1 ใน 3 ของประชาการกว่า 6พันล้านคนทั่วโลกเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขณะที่เด็กในประเทศที่กำลังพัฒนามีสัดส่วนเดกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชาการทั้งประเทศ

เด็กในโลกที่เจริญแล้วจำนวนมากมีอนาคตที่สดใส มีโอกาสทางการศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ขณะที่เด็กในอีกมุมหนึ่งของโลกกลับไม่มีแม้แต่อาหารที่จะประทังชีวิต อะไรคือปัญหาที่เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญ? (เพิ่มเติม…)

หน้าต่าง4/14 เล่ม 1 – เด็ก และเยาวชนในพันธกิจของพระเจ้า

ชุดหนังสือคู่มือทั้ง 3 เล่มนี้ได้รับการเรียบเรียงมาจากเอกสารต่างๆ และบทเรียนพระคัมภีร์ที่มีการนำเสนอไว้ในการประชุม การทำพันธกิจกับเด็กวัย 4-14 ปี (4/14 Window Missiology) ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013ที่กรุงโซล (เพิ่มเติม…)

จงตามหาเด็กคนนั้น

เสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ดูแลเด็กและคริสเตียนคนอื่นๆ ที่มีต่อหนังสือ เด็ก คริสตจักร และพันธกิจ ถือเป็นกำลังใจอย่างดี และผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับหนังสือคู่มือเล่มล่าสุดซึ่งมีพื้นฐานหลักมาจาก เด็ก คริสตจักร และพันธกิจ นี้ก็คือคุณ คาร์เม็น “เม็นชิด” หว่อง หนึ่งในผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าที่คอมแพสชั่น (เพิ่มเติม…)