การปกป้องเด็ก

ปก-เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่ตีก็ดีได้

เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่ตีก็ดีได้

ความเข้าใจที่ไม่‹ถูกตŒ้องเกี่ยวกับการลงโทษเด็กด้Œวยความรุนแรง

การอบรมสั่งสอนลูกโดยการลงโทษเป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก (เพิ่มเติม…)

ปก-คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิตอล

คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิตอล

การแชร์รูปเด็กที่ไม่เหมาะสม  และการถูกตะล่อม  หรือล่อลวงโดยผู้ที่ไม่หวังดีเพื่อการล่วงละเมิดทางเพศ  ถึงแม้เด็กอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถในการใช้  อินเทอรเ์น็ต (เพิ่มเติม…)

%e0%b8%9b%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b

อันตรายในเด็กและการปฐมพยาบาล

ความปลอดภัยสําหรับเด็ก

-อย่าให้เด็กสวมถุงท่ีหน้าแล้วเดินไปเดินมา
– อย่าวางแจกันแก้ว ,กาน้ําร้อนไว้บนโต๊ะเตี้ย หรือ ในระยะที่เด็กเอื้อมมือถึง
– ห้ามเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ขวบข้ามถนนตามลําพังและ จูงมอื เด็กที่ต่ำกว่า อายุ 5 ขวบข้ามถนนเสมอ
– อย่าถือ ของร้อน ,ถ้วยกาแฟร้อน ๆ เหนือศีรษะเด็ก
-บ้านที่มีเด็กในวัยหัดเดินเตาะแตะ ไม่ควรใช้ผ้าปูโต๊ะ ที่มีชายให้เด็กดึงได้

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> อันตรายในเด็กและการปฐมพยาบาล

%e0%b8%9b%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%89

คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน

การปกป้องเด็กจากการถูกทารุณกรรมและถูกล่วงละเมิด ทางเพศเป็นงานด้านหน่ึงที่มูลนิธิดรุณาทรมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน ให้คริสตจักรท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะความรู้ของตนเองเพิ่มขึ้น อย่างเป็นระบบ เพื่อนําาทักษะความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ก่อนการเกิดเหตุ หรือใช้ตอบสนองเมื่อเกิดกรณีปัญหาของเด็กและ เยาวชนในชุมชนตัวเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ท้ังนี้การพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานปกป้องเด็ก จําาเป็นต้อง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าท่ีคริสตจักรที่ทําางานพัฒนาเด็ก ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก และตัวเด็กเอง รวมท้ังต้องมีเครื่องมือในการสื่อความรู้และขั้นตอน ในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นระบบ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด ความเข้าใจ และนําความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน

การสร้างสาวกแบบองค์รวม

ปก-มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความความยากจน และเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม

มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความความยากจน และเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม

บทเรียนเรื่อง “มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความยากจนและเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม” จะนำผู้เรียนให้มีโอกาสศึกษาในเชิงลึกถึงความหมายของความยากจน สาเหตุของความยากจน (เพิ่มเติม…)

ปก-พระคัมภีร์ สอนอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องเพศ มิตรภาพ การออกเดท การคบหา และการแต่งงาน

พระคัมภีร์ สอนอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องเพศ มิตรภาพ การออกเดท การคบหา และการแต่งงาน

บ่อยครั้งที่คริสเตียนมักจะวางแผนและเลือกเองว่าจะออกเดทกับใคร แล้ว จึงค่อยมาขอให้พระเจ้าอวยพรให้สมหวัง หากคุณปรารถนาสิ่งดีที่สุดสำหรับชีวิตของ คุณ คุณน่าจะอยากให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตของคุณทุกด้าน โดยเฉพาะในการคบหา เพื่อนต่างเพศและการแต่งงาน! (เพิ่มเติม…)

ปก-หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ (เพิ่มเติม…)

ปก-หลักการของเอกลักษณ์ และ ฐานะในพระเจ้า

หลักการของเอกลักษณ์ และ ฐานะในพระคริสต์

จากการถูกกระทำสู่พระคุณ

เรื่องราวต่อไปนี้เป็นการเดินทางจากการถูกกระทำสู่พระคุณของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเปรียบได้ง่ายๆ กับมนุษย์ทุกคนที่เคยได้รับประสบการณ์ของคำพูดลบที่เข้ามา (เพิ่มเติม…)

ปก-หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-22ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-22ปี ปีที่2

หลักสูตรของวัยรุ่นนี้จะแบ่งตามช่วงวัย และเจาะจงเป็นเรื่องๆ เพื่อให้เหมาะกับวัยของเขา (เพิ่มเติม…)

แนวคิด

ปก-ห่วงใยในฝีพระหัตถ์

ห่วงใยในฝีพระหัตถ์

ทามกลางแสงแดดแผดจารอนจัด ผูหญิงกลุมหนึ่งเดินเท้าเปล่าจากหมู่บ้านของพวกเธอเพื่อ
ไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุด เป็นบ่อน้ำพุซึ่งห่างออกไปหลายไมล์ ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคเหลืออยู่เลย (เพิ่มเติม…)

ปก-คริสตจักรสู่การพลิกฟื้น

คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

“จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า” มัทธิว 22:37 และ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (เพิ่มเติม…)

ปก-qavah_การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

คู่มือในการทำพันธกิจชุดนี้มีไว้ให้กับทั้งคริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นคู่สัญญากับคอมแพสชั่นโดยเฉพาะ และมุ่งส่งเสริมศักยภาพของคริสตจักรเหล่านั้นให้สามารถทำงานกับชุมชนและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ที่สำคัญมากเพราะคอมแพสชั่นตระหนักว่าพันธกิจของเรา (ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญกับเด็ก) เป็นภารกิจที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งหากถูกปล่อยปละละเลยก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการในอนาคตของเด็กในบั้นปลาย

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> Qavah การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน