ปรัชญาคอมแพสชั่น และ การปกป้องเด็ก

ปก-คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิตอล

คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิตอล

การแชร์รูปเด็กที่ไม่เหมาะสม  และการถูกตะล่อม  หรือล่อลวงโดยผู้ที่ไม่หวังดีเพื่อการล่วงละเมิดทางเพศ  ถึงแม้เด็กอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถในการใช้  อินเทอรเ์น็ต (เพิ่มเติม…)

ปก-ความยากจน

ความยากจน

หนังสือเล่มนี้เป็นมุมมองของคอมแพสชั่น ในเรื่อง “ความยากจน”  บางคนอาจพูดถึงปัญหาความยากจนในแง่เศรษฐกิจ ในขณะที่บางคนพูดถึงความยากจนทางด้านของจิตใจหรือด้านอื่นๆ (เพิ่มเติม…)

ปก-การสัมผัสที่ดี และการสัมผัสที่ไม่ดี

[สื่อภาพพลิก] การสัมผัสที่ดี และการสัมผัสที่ไม่ดี

สื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้แก่เด็ก ให้รู้เท่าทันภัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและการค้ามนุษย์ และให้รู้วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ (เพิ่มเติม…)

ปก-คริสตจักร

คริสตจักร

เมื่อห้าร้อยปีที่ผ่านมา มาร์ติน ลูเธอร์ กล่าวว่า “ขอบคุณพระเจ้า ที่เด็กเจ็ดขวบก็รู้ว่า คริสตจักรคืออะไร”1 แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างออกไป สิ่งที่ดูเหมือนชัดเจนและชัดแจ้งในตัวมันเองสำหรับมาร์ติน ลูเธอร์ ดูจะกลายเป็นสิ่งที่สับสนในปัจจุบัน (เพิ่มเติม…)

ปก-เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่ตีก็ดีได้

เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่ตีก็ดีได้

ความเขŒ้าใจที่ไม่‹ถูกตŒ้องเกี่ยวกับการลงโทษเด็กด้Œวยความรุนแรง

การอบรมสั่งสอนลูกโดยการลงโทษเป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก (เพิ่มเติม…)

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

ปก-หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-22ปี ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-22ปี ปีที่1

หลักสูตรของวัยรุ่นนี้จะแบ่งตามช่วงวัย และเจาะจงเป็นเรื่องๆ เพื่อให้เหมาะกับวัยของเขา
(เพิ่มเติม…)

ปก-หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 6-11ปี ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 6-11ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ (เพิ่มเติม…)

ปก-หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 6-11ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 6-11ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ (เพิ่มเติม…)

ปก-มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความความยากจน และเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม

มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความความยากจน และเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม

บทเรียนเรื่อง “มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความยากจนและเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม” จะนำผู้เรียนให้มีโอกาสศึกษาในเชิงลึกถึงความหมายของความยากจน สาเหตุของความยากจน (เพิ่มเติม…)

ปก-ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ EQ

ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ EQ

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นคำศัพท์ใหม่ จะประเมินว่าคุณเข้าใจและจดัการอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตัวคุณอย่างไร และคณุใช้การสำนักรู้ทางอารมณ์เพื่อสร้างความสำเร็จในความ สัมพันธ์อย่างไร (เพิ่มเติม…)

คริสตจักร

ปก-พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม

พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม

การพัฒนาแบบองค์รวมนั้นมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน ทุกมิติ ผ่านกระบวนการพัฒนาที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของคนในชุมชนซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของของคนในชุมชนและเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (เพิ่มเติม…)

ปก-Karen-ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก

[ภาษาKaren] ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก

โลกของเด็ก

1 ใน 3 ของประชาการกว่า 6พันล้านคนทั่วโลกเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขณะที่เด็กในประเทศที่กำลังพัฒนามีสัดส่วนเดกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชาการทั้งประเทศ (เพิ่มเติม…)

ปก-qavah_การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือน

การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือน

ความหมายของการมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือน
การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือนคือ “เมื่อตลอดเวลาทุกคนมีอาหารที่เพียงพอและเป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ตั้งอยู่บนรากฐาน 3 อย่าง ได้แก่:

  • ความพร้อมด้านอาหาร: ปริมาณอาหารที่เพียงพอสำหรับชีวิตปกติประจำวัน
  • โอกาสในการได้รับอาหาร: มีเงินเพียงพอที่จะซื้อหรือปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารที่มีประโยชน์
  • การปรุงอาหาร: การปรุงอาหารอย่างเหมาะสมโดยขึ้นอยู่ความรู้ด้านโภชนาการและการ
    ดูแลรักษาเบื้องต้น

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>
Qavah การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือน