[ภาษาKaren] ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก

เด็กในโลกที่เจริญแล้วจำนวนมากมีอนาคตที่สดใส มีโอกาสทางการศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ขณะที่เด็กในอีกมุมหนึ่งของโลกกลับไม่มีแม้แต่อาหารที่จะประทังชีวิต อะไรคือปัญหาที่เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญ?

Continue reading


 หน้าต่าง4/14 เล่ม 3 – เด็ก และเยาวชน เปรียบเหมือนคู่สัญญา ในพันธกิจของพระเจ้า

ชุดหนังสือคู่มือทั้ง 3 เล่มนี้ได้อ้างอิงจากหนังสือฉบับย่อของการประชุมครั้งนั้นอย่างไรก็ตามชุดหนังสือนี้ได้จัดเตรียมไว้สำหรับกลุ่ม ผู้อ่านในวงกว้าง รวมทั้งคนหนุ่มสาว และอาสาสมัครและผู้ที่ทำงานกับเด็ก จุดประสงค์คือเพื่อสรุปแนวคิดจากการประชุมดังกล่าวและทำให้ง่ายต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างต่อไปใจความสำคัญเหล่านั้นมาจากเอกสารต่างๆที่ถูกนำเสนอในการประชุม บทเรียนพระคัมภีร์ และจากการพูดคุยภายในกลุ่มในการประชุมดังกล่าว ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในหนังสือฉบับย่อสำหรับการประชุมครั้งนั้น และท่านอื่นๆที่อาจจะไม่กล่าวถึงในที่นี้

Continue reading


 หน้าต่าง4/14 เล่ม 2 – ที่ว่างสำหรับเด็ก และเยาวชน ในพันธกิจของพระเจ้า

ชุดหนังสือคู่มือทั้ง 3 เล่มนี้ได้อ้างอิงจากหนังสือฉบับย่อของการประชุมครั้งนั้นอย่างไรก็ตามชุดหนังสือนี้ได้จัดเตรียมไว้สำหรับกลุ่ม ผู้อ่านในวงกว้าง รวมทั้งคนหนุ่มสาว และอาสาสมัครและผู้ที่ทำงานกับเด็ก จุดประสงค์คือเพื่อสรุปแนวคิดจากการประชุมดังกล่าวและทำให้ง่ายต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างต่อไปใจความสำคัญเหล่านั้นมาจากเอกสารต่างๆที่ถูกนำเสนอในการประชุม บทเรียนพระคัมภีร์ และจากการพูดคุยภายในกลุ่มในการประชุมดังกล่าว ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในหนังสือฉบับย่อสำหรับการประชุมครั้งนั้น และท่านอื่นๆที่อาจจะไม่กล่าวถึงในที่นี้

Continue reading


 หน้าต่าง4/14 เล่ม 1 – เด็ก และเยาวชนในพันธกิจของพระเจ้า

ชุดหนังสือคู่มือทั้ง 3 เล่มนี้ได้อ้างอิงจากหนังสือฉบับย่อของการประชุมครั้งนั้นอย่างไรก็ตามชุดหนังสือนี้ได้จัดเตรียมไว้สำหรับกลุ่ม ผู้อ่านในวงกว้าง รวมทั้งคนหนุ่มสาว และอาสาสมัครและผู้ที่ทำงานกับเด็ก จุดประสงค์คือเพื่อสรุปแนวคิดจากการประชุมดังกล่าวและทำให้ง่ายต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างต่อไปใจความสำคัญเหล่านั้นมาจากเอกสารต่างๆที่ถูกนำเสนอในการประชุม บทเรียนพระคัมภีร์ และจากการพูดคุยภายในกลุ่มในการประชุมดังกล่าว ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในหนังสือฉบับย่อสำหรับการประชุมครั้งนั้น และท่านอื่นๆที่อาจจะไม่กล่าวถึงในที่นี้

Continue reading


 คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

หนังสือการ์ตูนเรื่อง “คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน” เป็นประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ที่ได้แสดงความรักของพระเจ้าและเพื่อนบ้านผ่านทางคริสตจักร โดยการดำเนินพันธกิจการพัฒนาชุมชนจนกระทั่งนำไปสู่การพลิกฟื้นชุมชนแห่งนี้ขึ้น

Continue reading


 จงตามหาเด็กคนนั้น

เสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ดูแลเด็กและคริสเตียนคนอื่นๆ ที่มีต่อหนังสือ เด็ก คริสตจักร และพันธกิจ ถือเป็นกำลังใจอย่างดี และผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับหนังสือคู่มือเล่มล่าสุดซึ่งมีพื้นฐานหลักมาจาก เด็ก คริสตจักร และพันธกิจ นี้ก็คือคุณ คาร์เม็น “เม็นชิด” หว่อง หนึ่งในผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าที่คอมแพสชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลเธอได้แสดงถึงวิสัยทัศน์และความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะทำให้มุมมองและแนวความคิดนี้เป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นสิ่งที่ส่งผลในทางปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ปฎิบัติงาน ตลอดจนผู้นำและผู้ที่เป็นปากเป็นเสียงให้แก่เด็กๆ ซึ่งนับวันจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

Continue reading


 พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม

การ์ตูน“พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม”ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งหนึ่งที่มีความเชื่อศรัทธาการอธิษฐานและพึ่งพาในพระเจ้าตลอดจนได้นำหลักการพัฒนาแบบองค์รวมมาใช้ในการพัฒนาชุมชนแห่งนี้จนประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ

Continue reading


 ห่วงใยในฝีพระหัตถ์

ทามกลางแสงแดดแผดจารอนจัด ผูหญิงกลุมหนึ่งเดินเท้าเปล่าจากหมู่บ้านของพวกเธอเพื่อ ไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุด เป็นบ่อน้ำพุซึ่งห่างออกไปหลายไมล์ ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคเหลืออยู่เลยดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้จึงต้องเสียเวลาเดินทางไปตักและนำน้ำกลับมาเพื่อใช้ในสำหรับดื่ม ปรุงอาหาร และซักล้าง แหล่งน้ำที่อยูใกล้ได้เหือดแห้งไปนานแล้ว

Continue reading


 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

อกสารฉบับนี้ได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อหนุนใจให้ผู้ปกครอง และผู้ให้การดูแลเด็กได้กลับมาคิดใคร่ครวญถึงบทบาทของพวกเขาในชีวิตของเด็ก ๆ องค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดการพัฒนา และสวัสดิภาพของเด็ก คือ การมีส่วนร่วม อย่างจริงจังของผู้ปกครองซึ่งในสภาวะความยากจนขั้นรุนแรง สิ่งนี้อาจเป็นปัญหา เนื่องจากผู้ปกครองใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเลี้ยงดูครอบครัวให้มีชีวิตรอด ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาบางประการของความยากจนเพื่อที่ผู้ปกครองจะสามารถช่วยเหลือเด็กให้ไปถึงศักยภาพที่เขามีอย่างบริบูรณ์ได้

Continue reading


 [ภาษาไทย]ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก

โลกของเด็ก 1 ใน 3 ของประชาการกว่า 6พันล้านคนทั่วโลกเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขณะที่เด็กในประเทศที่กำลังพัฒนามีสัดส่วนเดกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชาการทั้งประเทศ
เด็กในโลกที่เจริญแล้วจำนวนมากมีอนาคตที่สดใส มีโอกาสทางการศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ขณะที่เด็กในอีกมุมหนึ่งของโลกกลับไม่มีแม้แต่อาหารที่จะประทังชีวิต อะไรคือปัญหาที่เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญ?

Continue reading