การตัดสินใจและการแก้ปัญหา

ทุก ๆ วันเราทุกคนต่างต้องตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ หรือเรื่องเล็ก เราตัดสินใจเป็นการส่วนตัวว่าเราจะทานอะไร เราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหน เราจะเดินทางไปไหน และเราจะปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไร เราตัดสินใจให้กับครอบครัวของเราในการดูแลพวกเขา เราต้องดูแลอาหารการกินให้ครอบครัวของเราอย่างไร การจัดสรรเรื่องการทำงานบ้าน และเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวัน

Continue reading


 ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับพี่เลี้ยง

การให้คำปรึกษาในความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเน้นที่การรับฟังความต้องการสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่และเรื่องราวในชีวิตของน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงจะใช้ข้อมูลที่ได้รับในการให้คำแนะนำชี้แนะสนับสนุนน้องเลี้ยงให้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ทักษะการให้คำปรึกษาช่วยให้พี่เลี้ยงสนับสนุนน้องเลี้ยงให้ทำตามหน้าที่การตัดสินใจของน้องเลี้ยงเอง

Continue reading


 การเปลี่ยนสถานะและการเกิดผลทวี

ระบบพี่เลี้ยงที่เป็นทางการจะมาถึงจุดสิ้นสุดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยธรรมชาติแล้วระบบพี่เลี้ยงจะถึงเวลาสิ้นสุดเมื่อเป้าหมายของน้องเลี้ยงนั้นสำเร็จเรียบร้อยดี แต่บางครั้งก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนหรืออาจมีปัญหาส่วนตัวเกิดแทรกขึ้นมาทำให้ระบบพี่เลี้ยงต้องสิ้นสุดลงก่อนถึงเวลาที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใด การยุติความสัมพันธ์ก็มีความสำคัญมากอยู่ดี ทั้งพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงควรจะทบทวนเป้าหมายและความคืบหน้าเพื่อให้สาระสำคัญ…

Continue reading


 การรู้จักตนเองและพฤติกรรมของตนเอง

“ฉันเป็นใคร?” คำถามนี้เป็นแก่นของเอกลักษณ์ส่วนตัวของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีหลักความเชื่อหลักเกี่ยวกับตัวเอง ดังนั้นเอกลักษณ์ส่วนตัวของพวกเขาจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความเชื่อนี้ พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงแต่ละคนเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงด้วยภาพที่ว่าพวกเขาเป็นใครโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแง่มุมต่าง ๆ เช่น

Continue reading


 ความสัมพันธ์ในการรู้จักตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

การรู้จักตนเองนั้นเป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่คุณมีกับตัวของคุณเองโดยสามารถให้คำนิยามได้จากการที่คุณรู้จักตนเองดีมากน้อยแค่ไหนและในทางกลับกันคือคุณสื่อสารและบริหารจัดการตัวของคุณเองได้ดีมากน้อยแค่ไหน การรู้จักตนเองนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้จักผู้อื่น

Continue reading


 การตั้งเป้าหมายเพื่อการสร้างความสัมพันธ์

โรม15: 16-18 “เพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติ โดยรับใช้ฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อการถวายพวกต่างชาติทั้งหลายนั้นจะได้เป็นที่ชอบพระทัย คือเป็นที่แยกตั้งไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหตุฉะนั้นในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ามีสิ่งที่จะอวดได้ฝ่ายพระราชกิจของพระเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่กล้าจะอ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทำ”

Continue reading


 การสร้างสาวก

การให้คำแนะนำปรึกษาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงจะเหมือนเป็นแหล่งข้อมูล เช่น มีการให้ความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ ให้ความมั่นใจ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หรือ มีสถานภาพ การแบ่งปันข้อมูลกับน้องเลี้ยงในเวลาถูกต้องเหมาะสมนี้คือกระบวนการสนับสนุน การพัฒนา และการเพิ่มขีดความสามารถ จากคำนิยามเหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าพี่เลี้ยงหมายถึงผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในการแบ่งปันข้อมูล

Continue reading


 ทักษะการให้คำแนะนำ

การให้คำแนะนำเหมือนหรือต่างจากระบบพี่เลี้ยงอย่างไร?
ด็อกเตอร์ เจ โรเบิร์ต คลินตัน (Dr. J.Robert Clinton) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า: การให้คำแนะนำคือรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จได้อย่างไร พี่เลี้ยงจะสอนทักษะความรู้ให้แก่น้องเลี้ยงซึ่งก็คือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ พี่เลี้ยงจะทำหน้าที่เป็นต้นแบบ คอยสร้างสถานการณ์ที่ท้าทาย สร้างกำลังใจ

Continue reading


 การสร้างและพัฒนาลักษณะนิสัย

คุณลักษณะนิสัย คือ ความตั้งใจ แรงจูงใจ ความปรารถนา และความคิดของคน ซึ่งสำแดงออกมาผ่านทางการเลือกตัดสินใจด้านคุณธรรมและผ่านทางการกระทำของคน ๆ นั้น
ดี แอลมูดดี้ ได้สังเกตและกล่าวไว้ว่า “ลักษณะนิสัยคือความเป็นตัวตนของคุณในความมืด” “ลักษณะนิสัยคือความเข้มแข็งด้านคุณธรรมของคน”
เอ ดับเบิล ยู โทเซอร์ ให้คำจำกัดความ “ลักษณะนิสัย ” ว่าเป็น “ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม” …

Continue reading


 กิจกรรม 96 อย่าง สำหรับพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง

คุณและน้องเลี้ยงของคุณได้พบปะกันแล้ว ได้เริ่มต้นทําความรู้จักกันและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในแง่มุมทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จในการมีส่วนต่อชีวิตของกันและกันในระบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง คุณได้พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของแต่ละฝ่าย ในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงผู้ติดตามพระคริสต์
อะไรเป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้ในขั้นต่อไป?

Continue reading