คู่มือการนมัสการพระเจ้าในครอบครัว “ภาษาจีน”

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายส่งต่อความเชื่อ สอนถ้อยคำของพระเจ้า ทั้งคำพูดและการกระทำให้กับคนในครอบครัว ลูก หลานของเรา เพื่อเขาทั้งหลายจะไม่พลาดจากทางของพระเจ้า

คู่มือการนมัสการพระเจ้าในครอบครัวเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกครอบครัวคริสเตียนที่ปรารถนาจะส่งต่อความเชื่อให้กับครอบครัวของตน ผ่านการอธิษฐาน นมัสการ  และอ่านพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์ตลอดระยะเวลา 1 ปี

โดยคู่มือเล่มนี้ เป็นภาษาจีน

ดาวน์โหลด >> คู่มือการนมัสการพระเจ้าในครอบครัว “ภาษาจีน”