การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

คู่มือในการทำพันธกิจชุดนี้มีไว้ให้กับทั้งคริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นคู่สัญญากับคอมแพสชั่นโดยเฉพาะ และมุ่งส่งเสริมศักยภาพของคริสตจักรเหล่านั้นให้สามารถทำงานกับชุมชนและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ที่สำคัญมากเพราะคอมแพสชั่นตระหนักว่าพันธกิจของเรา (ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญกับเด็ก) เป็นภารกิจที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งหากถูกปล่อยปละละเลยก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการในอนาคตของเด็กในบั้นปลาย

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> Qavah การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน