คู่มือการดูแลตนเองแบบองค์รวม

คู่มือ การดูแลตนเองแบบองค์รวม (Selfcare Manual) สำหรับผู้ที่ทำพันธกิจคริสเตียนและบุคคลทั่วไป

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยผู้ที่ทำพันธกิจคริสเตียนและบุคคลทั่วไปที่จะมีแนวคิดและทัศนคติต่อการดูแลตนเองแบบองค์รวม  อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้และเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้รับใช้พระเจ้า

 

ดาวน์โหลด >> คู่มือการดูแลตนเองแบบองค์รวม