การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

เอกสารฉบับนี้ได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อหนุนใจให้ผู้ปกครอง และผู้ให้การดูแลเด็กได้กลับมาคิดใคร่ครวญถึงบทบาทของพวกเขาในชีวิตของเด็ก ๆ องค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดการพัฒนา และสวัสดิภาพของเด็ก คือ การมีส่วนร่วม อย่างจริงจังของผู้ปกครอง ซึ่งในสภาวะความยากจนขั้นรุนแรง สิ่งนี้อาจเป็นปัญหา เนื่องจากผู้ปกครองใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเลี้ยงดูครอบครัวให้มีชีวิตรอด ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาบางประการของความยากจนเพื่อที่ผู้ปกครองจะสามารถช่วยเหลือเด็กให้ไปถึงศักยภาพที่เขามีอย่างบริบูรณ์ได้

ผู้เขียนได้จัดเตรียมบทเรียนพระคัมภีร์ เกม และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้คิดถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตของเด็กไว้ในคู่มือฉบับนี้เช่นกัน

“และท่านผู้นั้นจะกระทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อหาไม่ เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำสาปแช่ง”
มาลาคี 4:6

ในเอกสารฉบับนี้ เราจะศึกษาหัวข้อสำคัญ 5 หัวข้อ คือ

  • การเป็นผู้ปกครอง กับความยากจน
  • มองดูที่ตัวเรา: สะท้อนประสบการณ์ของตนเอง
  • ช่วยเหลือเด็กให้พัฒนา และไปถึงศักยภาพที่เขาควรจะเป็น
  • สุขภาพ และสวัสดิภาพที่ดี
  • สถานการณ์ที่ท้าทาย

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>  Qavah การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง