การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

 

ภัยพิบัติคืออะไร?
ภัยพิบัติมีองค์ประกอบสองประการ ดังนี้

ภัย (hazard)
คำว่าภัยหมายถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดจากธรรมชาติหรือโดย นํ้ามือมนุษย์ เช่นแผ่นดินไหว, นํ้าท่วม, โรคระบาด, สงคราม,หรือการล่มสลายทางเศรษฐกิจ

ภัยพิบัติ (disaster)
ภัยพิบัติคือภัยที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายซึ่งผู้คนไม่สามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

คนที่ล่อแหลมต่ออันตราย (vulnerable people)
คำว่าล่อแหลมต่ออันตรายนั้นใช้อธิบายคนที่น่าจะได้รับความทุกข์อย่างร้ายแรงจากการสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บหรือความตายที่เป็นผลมาจากภัย ยกตัวอย่างเช่น ความกดดันทาเศรษฐกิจอาจมีส่วนบังคับให้คนต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ที่อันตราย เช่น ในพื้นที่ตํ่าใกล้แม่นํ้าหรือชายฝั่งซึ่งเสี่ยงต่อนํ้าท่วม ปัจจัยความล่อแหลมต่ออันตรายบางอย่าง เช่น การเป็นคนชายขอบหรือเป็นคนที่ไม่มีเงินออมหรือเครดิตล้วนส่งผลร่วมกับภัยที่เกิดขึ้นทุกตัว ในขณะที่ปัจจัยบางตัวจะมีผลต่อภัยที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น เช่น การไม่มีเรือในภาวะนํ้าท่วม เป็นต้น

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> Qavah การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ