คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน

การปกป้องเด็กจากการถูกทารุณกรรมและถูกล่วงละเมิด ทางเพศเป็นงานด้านหนึ่งที่มูลนิธิดรุณาทรมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน ให้คริสตจักรท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะความรู้ของตนเองเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อนําาทักษะความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ก่อนการเกิดเหตุ หรือใช้ตอบสนองเมื่อเกิดกรณีปัญหาของเด็กและเยาวชนในชุมชนตัวเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ท้ังนี้การพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานปกป้องเด็ก จําเป็นต้อง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในทุก ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่คริสตจักรที่ทํางานพัฒนาเด็ก ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก และตัวเด็กเอง รวมทั้งต้องมีเครื่องมือในการสื่อความรู้และขั้นตอน ในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นระบบ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจและนําความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน