ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม

ผลต่อด้านกาย จิต สังคมของเด็ก

1.กลุ่มอาการในระยะวิกฤต เช่น กลัว วิตกกังวล ในบาง รายมีอาการทางกายเช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ อาเจียน ปัสสาวะบ่อย ใจเต้นแรง หน้าแดงหรือซีด หายใจเร็ว หายใจ ไม่อิ่ม เจ็บหน้าอก ตกใจง่าย มีความโกรธ ความเครียด อาการทุกข์ทรมานใจ (Trauma) ซึมเศร้ามีอาการแสดง ได้แก่ ท่าทางเสียใจ เฉยชา อารมณ์หงุดหงิด ร้องไห้บ่อย ปฏิเสธอาหาร เลี้ยงไม่โต เบื่ออาหาร หรือ กินมากขึ้น นํ้า หนักลด หรือ เพิ่มข้ึน นอนไม่หลับ หรือ หลับมาก ไม่ สนใจกิจวัตรประจําาวัน และส่ิงแวดล้อม อ่อนเพลียง่าย ไม่มี แรง แยกตัวออกจากกลุ่ม (Isolation) รู้สึกหมดหวัง ไม่มี ทางออก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ รู้สึกไม่มี ใครรัก ไร้ค่า รู้สึกผิดอย่างมาก ความคิด การเคลื่อนไหว ช้าลง ในเด็กพบซนมากขึ้น สมาธิลดลง ตัดสินใจลําาบา- ทําาร้ายตัวเอง มีความคิดอยากตาย หรืออยากฆ่าตัวตาย

2.กลุ่มอาการในเรื่องของSelf ได้แก่ มีความรู้สึกเกี่ยว กับตนเองในทางลบ มีความยอมรับนับถือตนเองต่ำ (Low self esteem) ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง(Lacking of self confidence) การขาดรักมีอาการแสดงเช่นเรียกร้องความ สนใจอย่างมาก ในรูปแบบต่างๆ

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม