การตั้งเป้าหมายเพื่อการสร้างความสัมพันธ์

โรม15: 16-18 “เพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติ โดยรับใช้ฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อการถวายพวกต่างชาติทั้งหลายนั้นจะได้เป็นที่ชอบพระทัย คือเป็นที่แยกตั้งไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหตุฉะนั้นในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ามีสิ่งที่จะอวดได้ฝ่ายพระราชกิจของพระเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่กล้าจะอ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทำโดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคำสอนและกิจการ เพื่อจะให้คนต่างชาติเชื่อฟัง” ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึง “หน้าที่” ของท่าน และของประทานที่พระเจ้าได้มอบให้กับท่านเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า อาจารย์เปาโลได้ถวายเกียรติของท่านในการทำงานรับใช้พระเจ้า ในขณะเดียวกันพระเจ้าได้ให้ของประทาน และความสามารถกับเราแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจง