การสร้างสาวก

การให้คำแนะนำปรึกษาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงจะเหมือนเป็นแหล่งข้อมูล เช่น มีการให้ความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ ให้ความมั่นใจ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หรือ มีสถานภาพ การแบ่งปันข้อมูลกับน้องเลี้ยงในเวลาถูกต้องเหมาะสมนี้คือกระบวนการสนับสนุน การพัฒนา และการเพิ่มขีดความสามารถ จากคำนิยามเหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าพี่เลี้ยงหมายถึงผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในการแบ่งปันข้อมูลเพื่อนำน้องเลี้ยงไปสู่การพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวของพี่เลี้ยงเองและน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย การสอน การให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษาและการเป็นสาวก ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้….
ดาวน์โหลด ที่นี่ >> การสร้างสาวก