หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่1 หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ

Continue reading


 หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่2 หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ

Continue reading