แบบคัดกรองพัฒนาการ (อนามัย 55)

อนามัย 55 นี้ เป็นแบบเฝ้าระวังพัฒนาการ (Developmental surveillance) เบื้องต้นสําหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่จะใช้ติดตามพัฒนาการเด็ก ให้คําแนะนําแก่ครอบครัว และส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการสมวัยข้อทดสอบในอนามัย55ส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือDenverII โดยคัดเลือกเฉพาะข้อ ทดสอบที่เด็กส่วนใหญ่ควรทําได้ (อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75–90) ในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งมีข้อทดสอบทั้ง 4 ด้านของพัฒนาการ

Continue reading


 คู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เน้ือหาความรู้ในเล่มน้ีได้มาจากการศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นหลักการทบทวนเอกสารวิชาการ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาการเด็ก รวมทั้ง ถอดประสบการณ์จากผู้ที่ปฏิบัติงานและมีความชำนาญด้านการประเมินพัฒนาการเด็กในสถาบัน พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ซึ่งเน้ือหาประกอบด้วยที่มาของแบบคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กรายละเอียดทักษะในแต่ละด้านข้อแนะนำและวิธีการใช้ แบบคัด กรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

Continue reading