เส้นทางสู่ฝันฉบับฉันเอง

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมที่มูลนิธิดรุณาทรทำร่วมกับคริสตจักรคู่สัญญา โดย
ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชน เข้าใจถึงคุณค่าในตนเอง ความชอบ ความถนัด คุณลักษณะและ
สิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อช่วยเยาวชนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สำคัญในชีวิต

Continue reading


 มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความยากจน

บทเรียนเรื่อง “มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความยากจนและเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม” จะนําผู้เรียนให้มีโอกาสศึกษาในเชิงลึกถึงความหมายของความยากจน สาเหตุของความยากจน แนวคิดฝ่ายจิตวิญญาณเรื่องความยากจน การตอบสนองตามแบบพระคัมภีร์ และสิ่งที่พระคัมภีร์บอกซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจจุดยืนที่ถูกต้องและตอบสนองได้อย่างเหมาะสมในเรื่องนี้

Continue reading


 หลักการบริหารการเงินเบื้องต้น

พระคัมภีร์ประกอบไปด้วยความจริงที่ไร้ขีดจํากัดในด้านเวลาซึ่งนําทางชีวิตของเรา หากเราอ่านและติดตามพระดํารัสของพระองค์ เมื่อเทียบจํานวนแล้วมีข้อพระคัมภีร์ที่สอนเราเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและการครอบครองมากกว่าเรื่องสวรรค์ นรก การอธิษฐาน และ ความเชื่อเสียอีก

Continue reading


 ทักษะการทำธุรกิจและการทำการค้าขนาดย่อม

ผู้ประกอบกิจการนั้นมักมีความคิดดี ๆ แต่บางครั้งขาดเครื่องมือ การ ฝึกฝน พาหนะขนส่ง เงินที่จะเริ่มต้น และแม้แต่สิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าที่แน่นอน และระบบโทรคมนาคมที่ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ขัด ขวางความสามารถของเขาที่จะทำ ให้ความคิดดีๆ เป็น ความจริงได้ กุญแจ สู่ความสำเร็จของผู้ประกอบกิจการก็คือ ความบากบั่นพากเพียร และค้นหา ที่จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่หาได้

Continue reading


 โลกทัศน์คริสเตียนและเปรียบเทียบระบบความเชื่อ

คนแต่ละคนล้วนพยายามจะทําความเข้าใจกับชีวิต และโลกของตนเอง ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ คําถามเรื่อง จริยธรรมและความกังวลเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบทั้งสิ้น แม้แต่การเพิกเฉย ต่อคําถามก็ถือเป็นคําตอบเช่นเดียวกัน โลกทัศน์ของ แต่ละคนทําให้เขามีเค้าโครงความคิดที่พร้อมจะอธิบาย โลกและนําคําถามเกี่ยวกับชีวิตนี้ไปใช้

Continue reading


 หลักการของการมีอิทธิพลและให้ความรู้แก่เพื่อน

เราจะช่วยหนุนใจให้ผู้อ่านสามารถทําในสิ่งที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เพศสัมพันธ์แบบเสรี (Free sex) ยาเสพติด การติดแอลกอฮอล์ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลได้อย่างไร? ในทุก ๆ ที่ทั้ง บนป้ายโฆษณา ในโทรทัศน์ วิทยุ และโรงเรียนนั้นมีคำเตือนเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด

Continue reading


 เรื่องเพศ มิตรภาพ การออกเดท…

เมื่อคุณอ่านเนื้อหาทั้งหมดในเล่ม คุณจะได้รับการท้าทายให้พระเจ้านำพาคุณ ขณะที่คุณออกเดทและค้นหาคู่ชีวิตของคุณ คุณจะเข้าใจว่าเหตุใดการดำเนินตามทางของพระเจ้าจะนำคุณให้ได้พบคู่ครองและการสมรสซึ่งจะถวายเกียรติพระเจ้า

Continue reading


 การเป็นผู้อารักขาร่างกาย

เราปฏิบัติต่อตัวเราเองอย่างไรนั้น เป็นตัวสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าใช่หรือไม่ ในหนังสือเล่มนี้คำตอบคือ ใช่ เราปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไร คือ ภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า หนังสือเล่มนี้จะนำเราศึกษาถึงของประทานต่าง ๆ ที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเพื่อการมีสุขภาพดี

Continue reading


 ทักษะความฉลาดทางอารมณ์

คุณจะได้เรียนรู้หลักการต่าง ๆ ของความฉลาดทางอารมณ์ เช่น การรู้จักตัวเอง แรงขับเคลื่อนของบุคคล การมีวินัยในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ และทักษะทางสังคม รวมไปถึงการจัดการกับความเครียดและอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ การนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับบริบททางวัฒนธรรมของตนเองได้

Continue reading


 เอกลักษณ์และฐานะในพระคริสต์

เอกลักษณ์และฐานะของเราในพระคริสต์เป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เรารู้จักตัวเอง และเข้าใจว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ จำได้ถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา และรู้ว่าพระองค์ต้องการจะมีความสัมพันธ์กับเราแม้กระทั่งในยามที่เราเกิดความสงสัยหรือสิ้นหวัง

Continue reading