หลักสูตรการปกป้องเด็ก สำหรับเจ้าหน้าที่ – Field Office ICP

“นี่แน่ะบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์ ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล บุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบชายใดมีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อเขาตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมือง”
สดุดี 127:3-5

Continue reading


 หลักสูตรการปกป้องเด็ก เรื่องที่เด็กควรรู้ – Topics for children

บอกเด็กๆ ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นพวกเขาแต่ละคน แต่พระองค์ทรงเห็นมากกว่าใบหน้า เส้นผม และเสื้อผ้า พระเจ้าทรงสร้างแต่ละคนอย่างมีเอกลักษณ์และทรงทราบแผนการที่มีต่อชีวิตของแต่ละคน ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้รู้จักความรักของพระเจ้าและแผนการที่มีต่อชีวิตของพวกเขามากขึ้น

Continue reading


 รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์เด็ก[เล่ม2]

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานแห่งชาติ เล่ม 2

กลุ่มกฏหมายงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นโยบายและแผนระดับชาติเรื่องการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศและข้ามชาติ

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บันทึกข้อตกลงเรื่อง การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนกรณีการค้าเด็กและหญิง และบันทึกข้อตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกรณีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ

Continue reading


 รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์เด็ก[เล่ม1]

“กลุ่มกฎหมายงานพิทักษ์เด็ก สตรีและครอบครัว” พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๐
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ฉบับที่ ๑๘๒
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่า ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑

Continue reading