เส้นทางสู่ฝันฉบับฉันเอง

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมที่มูลนิธิดรุณาทรทำร่วมกับคริสตจักรคู่สัญญา โดย
ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชน เข้าใจถึงคุณค่าในตนเอง ความชอบ ความถนัด คุณลักษณะและ
สิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อช่วยเยาวชนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สำคัญในชีวิต

Continue reading


 การ์ตูนเรื่องราวของ พระเยซู

มีการเรียนรู้มากมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเจ้าและพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือ พระเยซู

นี่คือการ์ตูนที่คุณไม่ควรพลาด

Continue reading


 อัลบั้มเพลง เธอคนที่สำคัญ

เพลงในอัลบั้ม “เธอ..คนที่สำคัญ” จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของเด็ก และเป็นโอกาสที่จะให้กำลังใจเด็ก ๆ ทุกคน หวังว่า คนที่ได้ยินเพลงเหล่านี้จะตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของเด็ก ไม่ละเลยที่จะดูแลเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเราให้ดีที่สุด มากไปกว่านั้น หากเป็นไปได้ …ให้เราหยิบยื่นความช่วยเหลือและความรักให้แก่เด็กที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากด้วย

Continue reading


 11 วิดีโอ โภชนาการสำหรับเด็ก

เด็กวัยก่อนเรียน คือ เด็กที่มีอายุระหว่าง 1-6 ขวบ เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาทางร่างกาย (growth and development) ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พัฒนาการทางสมอง (brain development) ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าเด็กอายุ 1-5 ขวบ มีพัฒนาการทางสมองประมาณร้อยละ 80 ของมันสมองของผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงต้องการอาหารโดยเฉพาะโปรตีนมากกว่าคนทุกอายุเมื่อเทียบกันตามน้ำหนัก นั่นคือเด็กวัยนี้ต้องการ 1.5 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน จะมีความต้องการน้อยกว่าก็เฉพาะวัยทารกพวกเดียวเท่านั้น หากเด็กวัยก่อนเรียนนี้ขาดอาหารจะทำให้ความเจริญเติบโตหยุดชะงัก ร่างกายอ่อนแอ ขาดอำนาจต้านทานโรค ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ (โรคติดต่อ) ต่างๆ เป็นประจำ และตายได้ง่าย

Continue reading