หลักสูตรการปกป้องเด็ก สำหรับเจ้าหน้าที่ – Field Office ICP

“นี่แน่ะบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์ ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล บุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบชายใดมีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อเขาตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมือง”
สดุดี 127:3-5

Continue reading


 หลักสูตรการปกป้องเด็ก โมดูลการเป็นปากเสียงแทนเด็ก – Advocacy Module for Parents

ในเวลานั้นเหล่าสาวกมาถึงและถามพระเยซูว่า ‘ใครเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์และพระองค์จึงเรียกเด็กคนหนึ่งให้มาหาพระองค์ และพูดว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านว่า จนกว่าท่านจะเป็นเหมือนเด็ก ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย’” มัทธิว 18: 1-5

Continue reading


 หลักสูตรการปกป้องเด็ก เรื่องที่เด็กควรรู้ – Topics for children

บอกเด็กๆ ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นพวกเขาแต่ละคน แต่พระองค์ทรงเห็นมากกว่าใบหน้า เส้นผม และเสื้อผ้า พระเจ้าทรงสร้างแต่ละคนอย่างมีเอกลักษณ์และทรงทราบแผนการที่มีต่อชีวิตของแต่ละคน ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้รู้จักความรักของพระเจ้าและแผนการที่มีต่อชีวิตของพวกเขามากขึ้น

Continue reading


 เส้นทางสู่ฝันฉบับฉันเอง

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมที่มูลนิธิดรุณาทรทำร่วมกับคริสตจักรคู่สัญญา โดย
ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชน เข้าใจถึงคุณค่าในตนเอง ความชอบ ความถนัด คุณลักษณะและ
สิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อช่วยเยาวชนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สำคัญในชีวิต

Continue reading


 บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับพัฒนาการในการเจริญเติบโตของเด็ก การป้องกันโรคและการปฐมพยาบาล ตลอดจนการดูแลตนเองของแม่

Continue reading


 บทเรียนกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นบทเรียนสำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้สามารถปฏิบัติตนในบทบาทของแม่และการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเข้าใจและปลอดภัย

Continue reading


 หลักสูตรเสริม สำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

หลักสูตรเสริมสำหรับเด็ก 3-5 ขวบ มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ฉันเป็นคนพิเศษของพระเจ้า เรื่องราวของพระเจ้า เรื่องราวของฉัน และพระคัมภีร์

Continue reading


 ชุดหนังสือเด็กและครอบครัวในพระคัมภีร์ เล่ม 5-การคุ้มครองเด็ก

 เหตุผลที่เด็กที่มีความเสี่ยงได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษนั้นได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนและถูกมอบหมายให้ได้รับการดูแลตลอดพระคัมภีร์  การศึกษาหนังสือเล่มที่ 5 ของชุดหนังสือ “เด็กและครอบครัวในพระคัมภีร์” จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าหัวใจของพระเจ้าถูกทำให้แตกสลายเมื่อเด็กๆต้องทนทุกข์ทรมาน  และหัวใจของเราเองต้องแตกสลายด้วยเช่นกัน

Continue reading


 การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม4-ความเป็นผู้นำและผลกระทบ

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลนี้คือการให้แนวคิดสำหรับสร้างแผนการดำเนินงานแบบครบวงจรภายในคริสตจักรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อปกป้องเด็ก

Continue reading


 การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม3-การช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลคือเพื่อจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อการตรวจสอบและการรายงานกรณีเมื่อเกิดการล่วงละเมิดทางเพศเด็กภายในชุมชน

Continue reading