เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ขอต้อนรับสู่แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฉบับนี้! คู่มือนี้ทำขึ้นสำหรับเยาวชนที่ต้องการทำงานร่วมกันเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา

ในแหล่งข้อมูลนี้มีกิจกรรมมากมายที่จะช่วยให้กลุ่มเยาวชนได้คิดถึงความต้องการและความฝันสำหรับอนาคตของตนเอง ซึ่งผู้อ่านสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับที่เรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้หรือสลับไปสลับมาก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อ่านเองว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด

Continue reading


 การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

คู่มือในการทำพันธกิจชุดนี้มีไว้ให้กับทั้งคริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นคู่สัญญากับคอมแพสชั่นโดยเฉพาะ และมุ่งส่งเสริมศักยภาพของคริสตจักรเหล่านั้นให้สามารถทำงานกับชุมชนและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ที่สำคัญมากเพราะคอมแพสชั่นตระหนักว่าพันธกิจของเรา (ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญกับเด็ก) เป็นภารกิจที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งหากถูกปล่อยปละละเลยก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการในอนาคตของเด็กในบั้นปลาย

Continue reading


 การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือน

การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือนคือ “เมื่อตลอดเวลาทุกคนมีอาหารที่เพียงพอและเป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Continue reading


 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

คำว่าภัยหมายถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดจากธรรมชาติหรือโดย นํ้ามือมนุษย์ เช่นแผ่นดินไหว, นํ้าท่วม, โรคระบาด, สงคราม,หรือการล่มสลายทางเศรษฐกิจ

Continue reading