คู่มือฝึกอบรมการให้คำปรึกษาคุ่สมรส

ครอบครัวเป็ นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่ในการหล่อหลอม ขัดเกลา อบรมเลี้ยงดูให้ความรู้ความเอื้ออาทรความช่วยเหลือเกื้อกลู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัวเพื่อใหเ้ป็นบุคคลที่เป็นคุณภาพพร้อมที่จะเป็น พลังสำคัญในการทำงานอย่างสร้างสรรคให้แก่สังคม แต่ปัจจุบันพบว่าครอบครัวไทยต้องเผชิญกับสภาวะ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัย ภายในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเปลี่ยนแปลง ตามกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้เกิดความสันคล่อนของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างของครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กลง ครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อย ทำให้มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว อัตราการจดทะเบียนสมรสน้อยลงแต่อัตราการหย่าร้างและจำนวนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มมากข้ึน เด็กถูกทอดทิ้ง เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวและปัญหาอื่นๆในสังคมตามมาอีกมากมาย

กรมสุขภาพจิตจึงได้พัฒนานวัตกรรมการให้การปรึกษาคู่สมรส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและผู้เก่ียวข้องใช้ในการให้การปรึกษาแก้ไขปัญหาและเป็นการป้องกันปัญหา สุขภาพจิตครอบครัว ทำให้ครอบครัวเกิดภูมิคุ้ม กัน ต่อปัญหา และส่งผลให้ปัญหาครอบครัวลดลง

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> คู่มือฝึกอบรมการให้คำปรึกษาคุ่สมรส