รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์เด็ก[เล่ม2]

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานแห่งชาติ เล่ม 2

กลุ่มกฏหมายงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นโยบายและแผนระดับชาติเรื่องการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศและข้ามชาติ

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บันทึกข้อตกลงเรื่อง การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนกรณีการค้าเด็กและหญิง และบันทึกข้อตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกรณีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์เด็ก[เล่ม2]