11 วิดีโอ โภชนาการสำหรับเด็ก

เด็กวัยก่อนเรียน คือ เด็กที่มีอายุระหว่าง 1-6 ขวบ เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาทางร่างกาย (growth and development) ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการทางสมอง (brain development) ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าเด็กอายุ 1-5 ขวบ มีพัฒนาการทางสมองประมาณร้อยละ 80 ของมันสมองของผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงต้องการอาหารโดยเฉพาะโปรตีนมากกว่าคนทุกอายุเมื่อเทียบกันตามน้ำหนัก นั่นคือเด็กวัยนี้ต้องการ 1.5 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน จะมีความต้องการน้อยกว่าก็เฉพาะวัยทารกพวกเดียวเท่านั้น หากเด็กวัยก่อนเรียนนี้ขาดอาหารจะทำให้ความเจริญเติบโตหยุดชะงัก ร่างกายอ่อนแอ ขาดอำนาจต้านทานโรค ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ (โรคติดต่อ) ต่าง ๆ เป็นประจำ และตายได้ง่าย

1.การแปรงฟัน

2. การล้างมือ 7 ขั้นตอน

3. เพลงระบบการย่อยอาหาร

4. การ์ตูน – สารอาหาร

5. อาหารเข้าสู่ร่างกายอย่างไร

6. เมืองอาหารดี

7. ภัยอ้วนในเด็ก

8. โรคอ้วนในเด็ก

9. โภชนาการสำหรับเด็กอ้วน

10. เพลงวิตามิน

11. เพลงโภชนาการสมวัย