มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความยากจน

บทเรียนเรื่อง “มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความยากจนและเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม” จะนําผู้เรียนให้มีโอกาสศึกษาในเชิงลึกถึงความหมายของความยากจน สาเหตุของความยากจน แนวคิดฝ่ายจิตวิญญาณเรื่องความยากจน การตอบสนองตามแบบพระคัมภีร์ และสิ่งที่พระคัมภีร์บอกซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจจุดยืนที่ถูกต้องและตอบสนองได้อย่างเหมาะสมในเรื่องนี้

สาเหตุของความยากจนคืออะไร? และเพราะเหตุใดเด็กจึงยากจน? คําถามเหล่านี้เป็นคําถามที่สําคัญ ถ้าเราตอบคําถามนี้ได้ เราอาจช่วยบรรเทาทั้งสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากความยากจน พระเยซูบอกกับเราว่า “ด้วยคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอ” (มาระโก 14:7) สิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อช่วยพวกเขามีบอกไว้ในพระคัมภีร์แล้ว “เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดินเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่าท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 15:11) เเละ “พระบัญญัติข้อใหญ่คือ ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” นี่เป็นคำสั่งที่ให้เราต้องทำอะไรบางอย่างกับเรื่องความยากจน

เนื้อหาการเรียนรู้ในเรื่องนี้ ผู้เรียนจะต้องศึกษาจาก บทที่ 4 ของหนังสือ “เด็ก คริสตจักรและพันธกิจ” ซึ่งเป็นคู่มือสําหรับผู้ทํางานคริสเตียนด้านการพัฒนาเด็ก เขียนโดย ดร.แดน บริวสเตอร์ (Dr. Dan Brewster) เมื่อทําความเข้าใจ เนื้อหาแล้ว ให้เริ่มทํากิจกรรมการเรียนรู้ตามที่แนะนําไว้ในหนังสือเล่มนี้ ทั้งนี้ หากผู้เรียนมีความสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถสืบค้นจากแหล่งความรู้อื่น ๆ ได้ เช่น หนังสือ บทความ งานวิจัย และเว็บไซต์ต่าง ๆ

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความยากจนและเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม