หลักการบริหารการเงินเบื้องต้น

พระคัมภีร์เปิดเผยถึงน้ำพระทัย ความปรารถนา แผนการ และพระบัญญัติของพระเจ้า เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระองค์นั้นเข้มแข็งขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์

พระคัมภีร์ประกอบไปด้วยความจริงที่ไร้ขีดจํากัดในด้านเวลาซึ่งนําทางชีวิตของเรา หากเราอ่านและติดตามพระดํารัสของพระองค์ เมื่อเทียบจํานวนแล้วมีข้อพระคัมภีร์ที่สอนเราเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและการครอบครองมากกว่าเรื่องสวรรค์ นรก การอธิษฐาน และ ความเชื่อเสียอีก

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> หลักการบริหารการเงินเบื้องต้น