ทักษะความฉลาดทางอารมณ์

วัตถุประสงค์

หลังจากทำตามคู่มือการอภิปรายนี้จบลง คุณควรจะสามารถ :

  • อธิบายและบ่งบอกหลักการต่าง ๆ ของความฉลาดทางอารมณ์ เช่น การรู้จักตัวเอง แรงขับเคลื่อนของบุคคล การมีวินัยในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ และทักษะทางสังคม
  • อธิบายได้ถึงการจัดการกับความเครียดและอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นความสามารถที่จะนำหลักการของความฉลาดทางอารมณ์และทักษะใน การจัดการกับความเครียดและอารมณ์ไปประยุกต์ใช้กับบริบททางวัฒนธรรมของตนเองได้
  • มีตัวอย่างการเขียนบันทึกประจำวันของความฉลาดทางอารมณ์ 4 ด้าน ได้แก่ การรู้จักตัวเอง การจัดการตัวเอง ความสำนึกรู้ทางสังคม และการจัดการความสัมพันธ์

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> EQ ทักษะความฉลาดทางอารมณ์