หลักสูตรการปกป้องเด็ก สำหรับเจ้าหน้าที่ – Field Office ICP

เด็กทุกคนเป็นของขวัญและพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้
“นี่แน่ะบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์ ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล บุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบชายใดมีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อเขาตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมือง”
สดุดี 127:3-5

“หลานเป็นมงกุฎของคนแก่และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขา” สุภาษิต 17:6

เมื่อเราได้อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้และจากตอนอื่นๆในพระคัมภีร์ เราจะเห็นได้ว่าเด็กๆมีความสาคัญต่อพระราชอาณาจักรของพระเจ้า และพระองค์ทรงตั้งใจเลี้ยงดูพวกเขา พระองค์ไม่มีพระประสงค์จะเห็นเด็กคนใดต้องทนทุกข์เพราะความเลวร้ายหรือถูกทาร้าย พระองค์จะไม่ทรงหันพระพักตร์ไปเมื่อเด็กถูกกระทา และพระองค์ทรงขอให้เราช่วยปกป้องและดูแลเด็กๆเหล่านี้ผู้มีค่าต่อพระองค์

ดาวน์โหลด >> หลักสูตรการปกป้องเด็ก สำหรับเจ้าหน้าที่ - Field Office ICP