เส้นทางสู่ฝันฉบับฉันเอง

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมที่มูลนิธิดรุณาทรทำร่วมกับคริสตจักรคู่สัญญา โดย
ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชน เข้าใจถึงคุณค่าในตนเอง ความชอบ ความถนัด คุณลักษณะและ
สิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อช่วยเยาวชนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สำคัญในชีวิต เช่นการตัดสินใจเรียนต่อ ทำงาน และ
การรับใช้ เยาวชนจะตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานการทรงนำของพระเจ้าและความเข้าใจตนเองได้ทั้งนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อ
จัดจำหน่ายหรือแสวงหาผลกำไร

ดาวน์โหลด >> เส้นทางสู่ฝันฉบับฉันเอง

ฟัง Podcast เพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.choojaiproject.org/category/articles/podcast/