เด็ก

คอมแพสชั่นทํางานในนามของเด็กมาเปนเวลากวา 60 ป ประสบการณที่สั่งสมมาเปนเวลาหลายทศวรรษนี้เองที่ทําใหเรามีความเขาใจอยางถองแทถึงความสําคัญของเด็ก ปญหาที่พวกเขาตองเผชิญ และศักยภาพอันนาทึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกหากพวกเขาไดรับการปกปองและโอกาสในการเติบโต ในหนังสือ เด็ก ซึ่งเปนหนึ่งในชุดปรัชญาพันธกิจของคอมแพสชั่นนี้ เราไดทําการทบทวนความสําคัญ ความเปราะบาง และการทนทุกขของเด็ก จากนั้นเราได้เบนความสนใจมาที่ศักยภาพอันน่าทึ่งของเด็กและแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเด็กที่ไดผลจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในเชิงกลยุทธ ไมเฉพาะกับตัวเด็กเทานั้น แตกับสังคมในวงกวางดวย สุดทายเราไดทําการทบทวนหัวใจของการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมเพื่อสำรวจการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ และทำความเข้าใจประเภทของงานที่ชวยใหเด็กเติบโต ซึ่งการทบทวนดังกลาวนํามาซึ่งคํามั่นสัญญา ตอไปนี้

  • เด็กถูกสรางขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจา พวกเขามีศักดิ์ศรีและคุณค่าที่ไม่อาจวัดได้ในฐานะของขวัญจากพระเจ้า และพระองค์ทรงมอบความไววางใจใหกับพวกเราโดยเฉพาะผูเปนพอเปนแมที่จะเลี้ยงดูพวกเขาใหเติบโต
  • การทนทุกขของเด็กทําใหพระเจาเสียพระทัยและเมื่อเรารูสึกเชนเดียวกับพระองค พระองคก็กําลังใสภาระใจใหเราทําบางสิ่งเพื่อบรรเทาทุกขและปกปองพวกเขาจากอันตรายตาง ๆ อยางแข็งขัน
  • เด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง คานิยมและความเชื่อของพวกเขาจะสร้างสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
  • การพัฒนาเด็กต้องเป็นแบบองค์รวมและต้องได้รับการสนับสนุนจากผูใหญที่มีความรักซึ่งจะเลี้ยงดูเด็กใหเติบโตทั้งทาง ดานรางกาย สติปญญา สังคม-อารมณ และจิตวิญญาณ

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>  เด็ก