เด็ก

คอมแพสชั่นทํางานในนามของเด็กมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายทศวรรษนี้เองที่ทําให้เรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสําคัญของเด็ก ปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญ และศักยภาพอันน่าทึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกหากพวกเขาได้รับการปกป้องและโอกาสในการเติบโต ในหนังสือ เด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดปรัชญาพันธกิจของคอมแพสชั่นนี้ เราได้ทําการทบทวนความสําคัญ ความเปราะบาง และการทนทุกข์ของเด็ก จากนั้นเราได้เบนความสนใจมาที่ศักยภาพอันน่าทึ่งของเด็กและแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเด็กที่ได้ผลจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในเชิงกลยุทธ์ ไม่เฉพาะกับตัวเด็กเท่านั้น แต่กับสังคมในวงกว้างด้วย สุดท้ายเราได้ทําการทบทวนหัวใจของการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมเพื่อสำรวจการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ และทำความเข้าใจประเภทของงานที่ช่วยให้เด็กเติบโต ซึ่งการทบทวนดังกล่าวนํามาซึ่งคํามั่นสัญญา ต่อไปนี้

  • เด็กถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า พวกเขามีศักดิ์ศรีและคุณค่าที่ไม่อาจวัดได้ในฐานะของขวัญจากพระเจ้า และพระองค์ทรงมอบความไว้วางใจให้กับพวกเราโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะเลี้ยงดูพวกเขาให้เติบโต
  • การทนทุกข์ของเด็กทําให้พระเจ้าเสียพระทัยและเมื่อเรารู้สึกเช่นเดียวกับพระองค์ พระองค์ก็กําลังใส่ภาระใจให้เราทําบางสิ่งเพื่อบรรเทาทุกข์และปกป้องพวกเขาจากอันตรายต่าง ๆ อย่างแข็งขัน
  • เด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ค่านิยมและความเชื่อของพวกเขาจะสร้างสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
  • การพัฒนาเด็กต้องเป็นแบบองค์รวมและต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีความรักซึ่งจะเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตทั้งทาง ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม-อารมณ์ และจิตวิญญาณ

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>  เด็ก