รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์เด็ก[เล่ม2]

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานแห่งชาติ เล่ม 2

กลุ่มกฏหมายงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นโยบายและแผนระดับชาติเรื่องการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศและข้ามชาติ

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บันทึกข้อตกลงเรื่อง การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนกรณีการค้าเด็กและหญิง และบันทึกข้อตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกรณีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ

Continue reading


 รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์เด็ก[เล่ม1]

“กลุ่มกฎหมายงานพิทักษ์เด็ก สตรีและครอบครัว” พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๐
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ฉบับที่ ๑๘๒
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่า ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑

Continue reading


 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม

ผลต่อด้านกาย จิต สังคมของเด็ก

1.กลุ่มอาการในระยะวิกฤต เช่น กลัว วิตกกังวล ในบาง รายมีอาการทางกายเช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ อาเจียน ปัสสาวะบ่อย ใจเต้นแรง หน้าแดงหรือซีด หายใจเร็ว หายใจ ไม่อิ่ม เจ็บหน้าอก ตกใจง่าย มีความโกรธ ความเครียด อาการทุกข์ทรมานใจ (Trauma) ซึมเศร้ามีอาการแสดง ได้แก่ ท่าทางเสียใจ เฉยชา อารมณ์หงุดหงิด ร้องไห้บ่อย ปฏิเสธอาหาร เลี้ยงไม่โต เบื่ออาหาร หรือ กินมากขึ้น นํ้า หนักลด หรือ เพิ่มข้ึน นอนไม่หลับ หรือ หลับมาก ไม่ สนใจกิจวัตรประจําาวัน และส่ิงแวดล้อม อ่อนเพลียง่าย ไม่มี แรง แยกตัวออกจากกลุ่ม (Isolation) รู้สึกหมดหวัง ไม่มี

Continue reading


 คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน

การปกป้องเด็กจากการถูกทารุณกรรมและถูกล่วงละเมิด ทางเพศเป็นงานด้านหนึ่งที่มูลนิธิดรุณาทรมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน ให้คริสตจักรท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะความรู้ของตนเองเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อนําาทักษะความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ก่อนการเกิดเหตุ หรือใช้ตอบสนองเมื่อเกิดกรณีปัญหาของเด็กและเยาวชนในชุมชนตัวเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Continue reading


 อันตรายในเด็กและการปฐมพยาบาล

ความปลอดภัยสําหรับเด็ก

– อย่าให้เด็กสวมถุงที่หน้าแล้วเดินไปเดินมา
– อย่าวางแจกันแก้ว ,กาน้ำร้อนไว้บนโต๊ะเตี้ย หรือ ในระยะที่เด็กเอื้อมมือถึง
– ห้ามเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ขวบข้ามถนนตามลําพังและ จูงมือเด็กที่ต่ำกว่าอายุ 5 ขวบข้ามถนนเสมอ
– อย่าถือของร้อน ถ้วยกาแฟร้อน ๆ เหนือศีรษะเด็ก
– บ้านที่มีเด็กในวัยหัดเดินเตาะแตะ ไม่ควรใช้ผ้าปูโต๊ะที่มีชายให้เด็กดึงได้

Continue reading


 สถิติตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

สถิติเหล่านี้ ถึงเวลาที่เราควรมองว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งข้อมูลจาก .โครงการ หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ได้เผยวิธีที่พ่อแม่และครู จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้น ดังนี้
1.เปลี่ยนทัศนคติ
2.คุยเรื่องเพศ
3.เปิดโอกาสให้ถาม
4.สภาพเวดล้อมที่ดี

Continue reading


 คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิตอล

การแชร์รูปเด็กที่ไม่เหมาะสม  และการถูกตะล่อม  หรือล่อลวงโดยผู้ที่ไม่หวังดีเพื่อการล่วงละเมิดทางเพศ  ถึงแม้เด็กอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถในการใช้  อินเทอรเ์น็ต   แต่ผู้ใหญไม่ควรคาดหวังว่าเด็กจะสามารถ ปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงเหล่านี้ได้ เสมอไป

นี่คือ เหตผุลว่า   ทำไมเราถึงต้องส่งเสริมให้พ่อแม่  หรือผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจ  ได้พูดคุยกับเด็กและแนะนำ เพื่อ ให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  ภาคธุรกิจเอง  ก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะทำาให้ผลิตภัณฑ์  และการบริการของบริษัทมีความปลอดภัยสำาหรับลูกค้า  โดยเฉพาะเด็ก ๆ นอกจากนั้นภาคธุรกิจยังมีความ  เชี่ยวชาญและทรัพยากรที่สามารถนำามาใช้ในการ  ส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้

Continue reading


 เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่ตีก็ดีได้

การอบรมสั่งสอนลูกโดยการลงโทษเป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเป็นการละเมิดสิทธิของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับการเคารพ ให้เกียรติและปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ในประเทศไทย คนจำนวนมากยังมีความเชื่อที่ไมถูกต้องเกี่ยวกับการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างความเชื่อที่ไม่ถูกต้องยังมีอีกมากมาย ดังนี้….

Continue reading


 [สื่อภาพพลิก] การสัมผัสที่ดี และการสัมผัสที่ไม่ดี

สื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้แก่เด็ก ให้รู้เท่าทันภัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและการค้ามนุษย์ และให้รู้วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ

Continue reading