รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์เด็ก[เล่ม1]

“กลุ่มกฎหมายงานพิทักษ์เด็ก สตรีและครอบครัว” พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

  • พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๐
  • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
  • พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
  • อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ฉบับที่ ๑๘๒
  • พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
  • อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
  • พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่า ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
  • ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
  • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิทักษ์เด็ก[เล่ม1]