คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิตอล

การแชร์รูปเด็กที่ไม่เหมาะสม  และการถูกตะล่อม  หรือล่อลวงโดยผู้ที่ไม่หวังดีเพื่อการล่วงละเมิดทางเพศ  ถึงแม้เด็กอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถในการใช้  อินเทอรเ์น็ต   แต่ผู้ใหญไม่ควรคาดหวังว่าเด็กจะสามารถ ปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงเหล่านี้ได้ เสมอไป

นี่คือ เหตผุลว่า   ทำไมเราถึงต้องส่งเสริมให้พ่อแม่  หรือผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจ  ได้พูดคุยกับเด็กและแนะนำ เพื่อ ให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  ภาคธุรกิจเอง  ก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะทำาให้ผลิตภัณฑ์  และการบริการของบริษัทมีความปลอดภัยสำาหรับลูกค้า  โดยเฉพาะเด็ก ๆ นอกจากนั้นภาคธุรกิจยังมีความ  เชี่ยวชาญและทรัพยากรที่สามารถนำามาใช้ในการ  ส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้  จึงเป็นเรื่องดีที่บริษัทด้าน  โทรคมนาคมอย่างดีแทค  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ  สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครื่องมือที่ผู้ปกครอง  และตัวเด็กสามารถนำามาใช้ได้ องค์การยูนิเซฟหวังว่า  คู่มือพ่อแม่เล่มน้ีจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และ  ใช้ได้จริง  ที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเริ่มต้นการพูดคุยกับเด็กๆ เพื่อให้เด็กใช้ประโยชน์จากอินเตอรเ์น็ต ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

โธมัส  ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ  ประเทศไทย

ดาวน์โหลด >> คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิตอล