การสร้างและพัฒนาลักษณะนิสัย

คุณลักษณะนิสัย คือ ความตั้งใจ แรงจูงใจ ความปรารถนา และความคิดของคน ซึ่งสำแดงออกมาผ่านทางการเลือกตัดสินใจด้านคุณธรรมและผ่านทางการกระทำของคน ๆ นั้นดี แอลมูดดี้ได้สังเกตและกล่าวไว้ว่า “ลักษณะนิสัยคือความเป็นตัวตนของคุณในความมืด” ลักษณะนิสัย คือ ความเข้มแข็งด้านคุณธรรมของคน เอ ดับเบิล ยู โทเซอร์ ให้คำจำกัดความ “ลักษณะนิสัย ” ว่าเป็น “ความเป็น เลิศด้านคุณธรรม” หากความเป็นเลิศของทองคำคือความบริสุทธิ์ และความเป็นเลิศของศิลปะคือความงาม ดังนั้นความเป็นเลิศของคนคือคุณลักษณะนิสัยของเขา

คนที่เปี่ยมด้วยลักษณะที่ดีสามารถสังเกตได้จากความตรงไปตรงมา ความซื่อสัตย์ จริยธรรม และคุณธรรม

คำบรรยายเช่น “ผู้หญิงที่ซื่อสัตย์” หรือ “ผู้ชายที่มีหลักการ” เป็นวลีกล่าวชมเชยคุณลักษณะที่ดีของคน หากคนขาดคุณลักษณะที่ดีก็เหมือนคนพิการด้านจริยธรรมที่ดีงามคุณธรรม และคนเหล่านี้มักประพฤติตัวอย่างไม่ซื่อสัตย์ และขาดจริยธรรมที่ดีงาม

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> การสร้างและพัฒนาลักษณะนิสัย