กิจกรรม 96 อย่าง สำหรับพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง

คุณและน้องเลี้ยงของคุณได้พบปะกันแล้ว ได้เริ่มต้นทําความรู้จักกันและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในแง่มุมทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จในการมีส่วนต่อชีวิตของกันและกันในระบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง คุณได้พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของแต่ละฝ่าย ในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงผู้ติดตามพระคริสต์ อะไรเป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้ในขั้นต่อไป?

เราตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในระบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงคือ การเพิ่มจุดเน้นความสําคัญ และการจัดระบบโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนต่อกันแบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แทนที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์ดําเนินไปอย่างไร้โครงสร้าง ทิศทาง ขาดการวางแผนล่วงหน้าและหละหลวมอย่างสิ้นเชิง พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงจะพบว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่จะกําหนดวัตถุประสงค์บางอย่างขึ้นมาและดําเนินตามขั้นตอนนั้นตัวอย่างเช่น พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงเห็นด้วยกันกับสิ่งต่อไปนี้คือ วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงที่น้องเลี้ยงกําหนดขึ้นมา การวางตารางเวลาที่จะพบปะกัน ขั้นตอนที่ครอบคลุมต้ังแต่ช่วงเริ่มต้นช่วงกลางและช่วงจบลงของการพบเจอกัน การตกลงกันเรื่องกฎระเบียบในการเก็บรักษาความลับของอีกฝ่ายและวิธีการให้ข้อเสนอแนะแก่อีกฝ่ายหนึ่งและวิธีการอื่น ๆ สําหรับพวกเขาในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสําเร็จตาม บทบาทของตนเองในความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงและวิธีการอื่น ๆ สําหรับพวกเขาในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสําเร็จตามบทบาทของตนเองในความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือกิจกรรมการพัฒนาที่มีความเจาะจงสําหรับน้องเลี้ยง ซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขา

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>  กิจกรรม 96อย่าง สำหรับพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง