คู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เน้ือหาความรู้ในเล่มน้ีได้มาจากการศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นหลักการทบทวนเอกสารวิชาการ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาการเด็ก รวมทั้ง ถอดประสบการณ์จากผู้ที่ปฏิบัติงานและมีความชำนาญด้านการประเมินพัฒนาการเด็กในสถาบัน พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ซึ่งเน้ือหาประกอบด้วยที่มาของแบบคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กรายละเอียดทักษะในแต่ละด้านข้อแนะนำและวิธีการใช้ แบบคัด กรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ซึ่งเน้ือหาที่เรียบเรียงไว้ทั้งหมดในเล่ม คณะผู้จัดทำเชื่อว่าเพียงพอที่จะทำให้ผู้ใช้มีความรู้ และเข้าใจวิธีการใช้แบบ คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5ปีสาหรับบุคลากรสาธารณสุข(TDSI)ได้ง่ายข้ึน

ดาวน์โหลด >> คู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก