แบบคัดกรองพัฒนาการ (อนามัย 55)

อนามัย 55 นี้ เป็นแบบเฝ้าระวังพัฒนาการ (Developmental surveillance) เบื้องต้นสําหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่จะใช้ติดตามพัฒนาการเด็ก ให้คําแนะนําแก่ครอบครัว และส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการสมวัยข้อทดสอบในอนามัย55ส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือDenverII โดยคัดเลือกเฉพาะข้อ ทดสอบที่เด็กส่วนใหญ่ควรทําได้ (อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75–90) ในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งมีข้อทดสอบทั้ง 4 ด้านของพัฒนาการ เด็กทุกคนควรได้รับการเฝ้าระวังพัฒนาการทุกครั้งที่มารับบริการที่คลินิกเด็กสุขภาพดี ตามแนวทางอนามัย 55 นี้

 

ดาวน์โหลด >> แบบคัดกรองพัฒนาการ (อนามัย 55)