หลักการของการมีอิทธิพลและให้ความรู้แก่เพื่อน

การช่วยเหลือคนอื่นให้เอาชนะการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลักการของการมีอิทธิพลและให้ความรู้แก่เพื่อน

เราจะช่วยหนุนใจให้ผู้อ่านสามารถทําในสิ่งที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เพศสัมพันธ์แบบเสรี (Free sex) ยาเสพติด การติดแอลกอฮอล์ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลได้อย่างไร? ในทุก ๆ ที่ทั้ง บนป้ายโฆษณา ในโทรทัศน์ วิทยุ และโรงเรียนนั้นมีคำเตือนเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด เรื่องโรคติดต่อ ทางเพศ สัมพันธ์ และกิจกรรมเสี่ยงอื่นๆ มากมาย แต่ส่ิงเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนกัน? คําเตือนเหล่าน้ี ช่วยให้คนหนุ่มสาวพ้นจากความเสี่ยงนั้นจริงๆ หรือเปล่า? จากการวิจัยหลายงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า การเตือน อย่างเดียวน้ันส่งผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ดังนั้นหากการเตือนไม่คอยเกิดผล แล้วอะไรที่จะทำให้เกิดผล? สถาบันเสริ์ช (Search Institute www.search- institute.org) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับวัยรุ่นเป็นเวลามากกว่า 50 ปี เพื่อดูว่าวัยรุ่นท่ีประสบผลสําเร็จนั้นเขามี ลักษณะอย่างไร และวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้นเขาขาดลักษณะอะไรไป งานวิจัยน้ีได้ค้นพบตั้งแต่ส่ิงธรรมดา ไปจนถึงความจริงอันล้ำลึก พวกเขาได้แยกประเภทปัจจัยแห่งความสําเร็จออกเป็น 40 ข้อ (หรือปัจจัยสําคัญ) และบอกด้วยว่า หากคนหนุ่มสาวมีปัจจัย แห่ง ความสำเร็จ เหล่านี้มากเท่าใดก็ยิ่งทำ ให้พวกเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นและเสี่ยงน้อยลงเท่าน้ัน ถึงแม้ว่างานวิจัยน้ีจะทําข้ึนในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่การค้นพบน้ีก็ใช้ได้จริง กับทุกชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งชนบทและในเมืองใหญ่ รวมถึงทุก ชนชาติด้วย ดังนั้นปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ เหล่านี้จึง สามารถใช้ได้ดีในประเทศอื่นๆ และวัฒนธรรมอื่นๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลเช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> การช่วยเหลือคนอื่นให้เอาชนะการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลักการของการมีอิทธิพลและให้ความรู้แก่เพื่อน